Meerzorg

Wat is meerzorg?

De regeling Meerzorg is bedoeld voor cliënten met zeer complexe zorgvragen, waarbij Meerzorg een tijdelijk middel is om de zorg en kwaliteit van bestaan te verbeteren en/of de context aan te passen. Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de cliënt minimaal 25% hoger is dan de zorg die de cliënt krijgt uit het zorgprofiel (ZZP). Meerzorg is er voor de Gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (V&V) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

De zorgkantoren hebben een uniforme aanvraagprocedure meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling meerzorg staat beschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2021.

 

Aanvragen en beoordeling van meerzorg

Wilt u meerzorg voor 2021 aanvragen? U gebruikt hiervoor het sjabloon aanvraag meerzorg 2021 (xlsx) en de bijbehorende vragenlijst (docx). Het meerzorgsjabloon bestaat uit twee delen, te weten een financieel deel (Excel) en een inhoudelijk deel (Word). Voor een aanvraag meerzorg dienen beide delen ingediend te worden. U kunt het sjabloon gebruiken voor zowel preventieve Meerzorg, de individuele (her)aanvraag en de (her)aanvraag voor groepsmeerzorg. 

Voor het aanvragen van meerzorg voor een individuele klant is per 1 januari 2019 geen inhoudelijk advies van het CCE meer nodig. De beoordeling vindt plaats door het zorgkantoor. Het kan zijn dat in sommige gevallen het CCE wordt geconsulteerd.

De aanvragen worden in principe schriftelijk beoordeeld, het kan zijn dat het zorgkantoor vraagt om een gesprek (op locatie).

 

Procedure indienen sjabloon Meerzorg 2021

Vul het sjabloon en de bijbehorende vragenlijst in en verstuur het via een beveiligde omgeving met behulp van de volgende link https://bestanden.eno.nl naar het e-mailadres meerzorg@eno.nl. In een aparte e-mail ontvangen wij graag het bijbehorende wachtwoord. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

 

Wanneer moet uw aanvraag 2021 bij ons binnen zijn?

  • Nieuwe individuele aanvraag: indienen vóór de ingangsdatum, anders geldt datum binnenkomst van de aanvraag
  • Individuele heraanvraag: gedurende het jaar: verlengen 3 maanden vóór de einddatum van het vorige besluit
  • Nieuwe groepsmeerzorg per 1-1-2021: indienen vóór de ingangsdatum, anders geldt datum binnenkomst van de aanvraag
  • Heraanvraag groepsmeerzorg per 1-1-2021: gedurende het jaar: verlengen 3 maanden vóór de einddatum van het vorige besluit

Groepsmeerzorg

Als er 3 of meer cliënten op een woning meerzorg nodig hebben dan is het mogelijk groepsmeerzorg aan te vragen. Meer dan voorheen wordt er niet alleen naar de individuele cliënt gekeken, maar ook naar de context waarbinnen cliënt verblijft; leefomgeving, samenstelling van de groep, daginvulling maar ook aan de deskundigheid van begeleiders en de organisatiecultuur van de zorginstelling.  

Deze cliënten moeten door één team worden begeleid.

 

Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere cliënten of groepen? Dan dient er in een aantal situaties een meerzorgplan ingediend te worden bij het Zorgkantoor. Wanneer wordt een meerzorgplan aangeleverd? Een zorgaanbieder die al meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

  • meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
  • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder nog géén meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

  • een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
  • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt een meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog vindt plaats tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder die meerzorg levert. Een meerzorgdialoog zal gepland worden in het late najaar of vroege voorjaar. Er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruit naar de nieuwe plannen. Het CCE sluit aan bij de dialoog. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende meerzorgplan. Het zorgkantoor neemt daarbij het initiatief voor de meerzorgdialoog waarbij vanuit het zorgkantoor zowel uw zorginkoper als de zorginhoudelijk adviseur aanwezig is.

 

Meerzorgontwikkelgesprek

Voor elke cliënt in de langdurige zorg, met probleemgedrag én een beschikking Meerzorg van het zorgkantoor, kan een Meerzorg-ontwikkeltraject ingezet worden. Dit doet het CCE waarbij het uitgangspunt is dat cliënten met een beschikking meerzorg één keer in de drie jaar gebruik maken van een ontwikkeltraject met inzet van CCE. Aan een Meerzorg-ontwikkeltraject zijn vanwege de inzet van coördinatoren en consulenten van CCE kosten verbonden. Deze bedragen komen voor rekening van de zorgaanbieder.

 

Declareren

U kunt meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor meerzorg via de AW319 (declaratiebericht) en de prestatiecode ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert vervallen alle andere toeslagen. Zie hiervoor ook de beleidsregel: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_312784_22/1/

 

Verhuizing

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Dit moet dan wel door u (oude zorgaanbieder) en indien van toepassing door het oude zorgkantoor (Zorgkantoor Midden IJsel) bevestigd worden. Dit doen we in het sjabloon aanvraag meerzorg op het tabblad verhuisformulier. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

 

Bezwaar

Namens de wettelijk vertegenwoordiger kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing. Op de beschikking leest u hoe u dat doet. 

 

Materiële controle

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen.

 

Vragen

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. Heeft u vragen, dan kunt u ze altijd stellen via uw zorginkoper of via het e-mailadres meerzorg@eno.nl.