Declareren

Aanvraag voor “Vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg Wlz 2020”

De NZa heeft de beleidsregel BR/REG-20158c vastgesteld zodat u – als dat van toepassing is – conform deze beleidsregel, een beroep kunt doen op een vergoeding van de doorlopende kosten tandheelkundige zorg in de Wlz, voor 2020.

 

Uw aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg Wlz bij Zorgkantoor Midden IJssel

Uw aanvraag ontvangen wij graag van u vanaf 1 juli 2021, doch uiterlijk per 30 november 2021. U kunt uw aanvraag sturen naar declaratiewlz@eno.nl. Na ontvangst van uw aanvraag bevestigen wij de ontvangst, voeren wij de noodzakelijke berekeningen uit en stemmen wij het berekende resultaat met u af.

Belangrijk: Maak uw aanvraag op tijd bij ons kenbaar. Voor een aanvraag die later dan 30 november 2021 bij ons binnenkomt, garandeert het zorgkantoor niet dat deze vóór de deadline van 31 december 2021 bij NZa kan worden ingediend. De NZa neemt geen aanvragen in behandeling die te laat bij hen binnenkomen.

 

Heeft u al een beroep gedaan op een voorschot op de vergoeding doorlopende kosten?
Dan hoeft u bij ons geen aparte aanvraag meer in te dienen. Wij nemen u automatisch mee in de berekening van de vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg en stemmen het berekende resultaat met u af. Wij zorgen er voor dat de NZa de ondertekende aanvraag op tijd ontvangt.

 

Indienen van uw declaraties ten behoeve van de berekening

Voor een juiste berekening van de vergoeding is het absoluut noodzakelijk dat u uiterlijk 31 augustus 2021 alle mondzorgdeclaraties (inclusief correcties) over 2019 én 2020 heeft ingediend. Conform de beleidsregel (artikel 9) bevestigt u bij de ondertekening van de aanvraag richting de Nza dat u alle declaraties heeft ingediend. Eventueel later aangeleverde declaraties over 2019 en 2020 hebben gevolgen voor de uitkomst van een reeds vastgestelde berekening en (zullen) leiden tot aanpassing van de vergoeding.

Belangrijk: Is er volgens u een specifieke c.q. afwijkende situatie van toepassing, zoals benoemd in de beleidsregel, onder stap 1 van Artikel 5, neemt u dan – na indiening van uw aanvraag – direct contact op met ons via declaratiewlz@eno.nl.

 

Beschikking NZa

Als er overeenstemming is tussen u en het Zorgkantoor over de uitkomst van de berekening zal de tweezijdig ondertekende aanvraag vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg door het Zorgkantoor worden ingediend bij de NZa vóór 31 december 2021. Bij akkoord op de aanvraag geeft de NZa een tariefbeschikking af conform de beleidsregel.

 

Uitbetaling vergoeding of terugvordering voorschot

Zodra wij van u de ondertekende aanvraag retour hebben ontvangen, zullen wij een betaalverzoek of terugvordering aanmaken. Het betaalverzoek versturen wij naar het CAK. Het CAK maakt dan, net als bij de reguliere declaraties, het bedrag over op uw rekeningnummer met de omschrijving “Eindafrekening vergoeding mondzorg doorlopende kosten Wlz 2020”. In geval van een terugvordering ontvangt u van ons een bericht om het (teveel) uitgekeerde bedrag terug te storten op het rekeningnummer van het CAK.

 

Heeft u nog vragen ? Neemt u dan contact met ons op via declaratiewlz@eno.nl.

 

Samenloop controles Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Zorgverzekeraars controleren sinds 1 april 2018 actief of declaraties ten onrechte ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden gebracht, terwijl de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald moet worden (de zogenoemde samenloopcontroles). Het gaat onder meer om controles op declaraties voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg, mondzorg, farmacie en eerstelijnsdiagnostiek. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht om hun declaraties op samenloop met Wlz-indicaties te controleren, maar konden dat tot nu toe niet optimaal doen omdat relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Dat kan nu wel. Zowel aanbieders als brancheverenigingen zijn over de controles geïnformeerd. Voor meer informatie, zie de landelijke Q&A van Zorgverzekeraars Nederlandl of neem contact op met het zorgkantoor.

 

Declareren op cliëntniveau

In 2020/2021 dienen de AW319 bestanden (Declareren op Cliëntniveau) aangeleverd te worden binnen maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode. Zie voor meer informatie uw Addendum bij overeenkomst 2020/2021.

 

 

Jaarovergang

Voor een correcte verwerking van de declaraties dient de aanlevering van declaraties over de jaren 2020 en 2021 in twee aparte bestanden plaats te vinden. Hierbij is het kalenderjaar leidend. Contractafspraken worden immers ook per jaar gemaakt. In het declaratieprotocol 2020/2021 is hiervoor het volgende artikel opgenomen (artikel 3 lid 4):

Een declaratie mag alleen declaratieregels bevatten die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar.

Correcties over het voorgaande kalenderjaar dienen in een aparte declaratie te worden aangeleverd.

 

Bestanden met betrekking tot 2020 kunnen aangeleverd worden tot en met 8 maart 2021.

 

Invulinstructie AW319

Op de website van Vektis vindt u de laatste standaardbeschrijving, invulinstructie, bedrijfs- en controleregels, Erratum/addendum EI-standaarden met betrekking tot de AW319 en AW320.

 

Vermindering administratieve lasten bij medisch specialistische zorg thuis

In februari van dit jaar heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. De uitwerking van de consequenties die deze wijziging heeft voor ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren, is nu verwerkt in een factsheet. Deze factsheet is opgesteld door ActiZ, NFU, V&VN en ZN.

 

In de factsheet, die zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen inzetten als een soort gebruiksaanwijzing, is uitgebreid te lezen wat de veranderingen zijn. Ook is te zien hoe zoveel mogelijk van de huidige administratieve problemen worden opgelost. Aanleiding voor het schrappen van de beleidsregel MSVT is de nieuwe duiding (standpunt) van Zorginstituut Nederland over verpleging in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en de klachten van zorgaanbieders over de administratieve lasten die MSVT tot nu toe met zich meebrengt. 

 

De factsheet is gemaakt op basis van input die geleverd is tijdens een aantal bijeenkomsten met ActiZ, NFU, V&VN en ZN in samenwerking met andere brancheorganisaties. De factsheet is met name bestemd voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

 

Wijzigingen controles mondzorg Wlz (MZ302) vanaf 1 juli 2021  

 In 2020 hebben de Zorgkantoren de landelijke controleset en de hulptabellen met betrekking tot de declaratie mondzorg Wlz (MZ301) aangepast. Door de inhoudelijke aanpassingen sluiten de controles nu beter aan op de NZa beleidsregels en tevens zijn de hulptabellen nu overzichtelijker.

 

De aangepaste controles en hulptabellen zullen wij – Zorgkantoor Midden IJssel – op 1 juli 2021 in gebruik nemen.

 

U kunt de laatste versie van de controleset en de hulptabellen vinden op de website van Vektis (https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden/MZ301-1.3) Publicatiedatum: 17 december 2020. 

Wij adviseren u deze pagina op te slaan onder uw favorieten of aan te melden voor de ‘alerts’. U wordt dan meteen geïnformeerd als er nieuwe documenten worden gepubliceerd.

 

Wat betekent dit voor u?
Niets, als u al declareert volgens de beleidsregels van de NZa.

Alleen de controleset/hulptabellen zijn namelijk vereenvoudigd.

 

Overig nieuws

Wijziging besluit langdurige zorg

 

Per 1 september 2021 kan een indicatiestelling met terugwerkende kracht alleen worden verleend bij een verblijf of opname in een instelling. Dat is een wijziging in het Besluit Langdurige zorg van het Ministerie VWS.

In bijzondere omstandigheden kan een indicatie met terugwerkende kracht afgegeven worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een onvoorziene verandering in de gezondheidssituatie van een cliënt of het wegvallen van mantelzorger. Een indicatie met terugwerkende kracht kan per 1 september alleen nog afgegeven worden bij een verblijf of opname in een instelling. Het is dus niet meer mogelijk om een indicatiebesluit met terugwerkende af te geven als deze wordt verzilverd in de vorm van een pgb, mpt of vpt.

Opnamedatum vermelden

Heeft u als zorgaanbieder een client opgenomen zonder indicatie en doet u een aanvraag vanwege bijzondere omstandigheden (spoed)? Dan vragen wij u om in de toelichting bij de zorgvraag de opnamedatum te vermelden.

 

Definitieve versie koppeltabel

Op de website van Vektis kunt u de aangepaste en definitieve versie van de koppeltabel downloaden.U vindt hier tevens de Controle-matrices voor de AW319. Houd de website www.vektis.nl in de gaten voor wijzigingen.

Geen eigen softwarepakket om een declaratiebericht aan te maken?

Promeetec heeft een softwareapplicatie ontwikkeld waarmee u een AW319 declaratiebericht kunt aanmaken. Zie voor alle relevante informatie de website www.promeetec.nl.