‘Wlz-indiceerbaren’ per 1-1-2020 over naar reguliere Wlz

Mensen in de groep ‘Wlz-indiceerbaren’ krijgen nu zorg op basis van overgangsrecht. Zij hebben nog recht op de zorg volgens hun laatste indicatie van vóór de Wlz. Met het overgangsrecht werd voorkomen dat deze mensen er in zorg op achteruit zouden gaan. Dit overgangsrecht loopt tot 1 januari 2020.

 

Wat gebeurt er als het overgangsrecht afloopt?

Hoort u bij de groep Wlz-indiceerbaren? Dan valt uw zorg vanaf 1 januari 2020 onder de gewone Wlz. Met een aantal regelingen is nu geborgd dat u dezelfde zorg kunt houden als onder het overgangsrecht. Dit gaat als volgt:

  1. Voor ongeveer 70% van de groep biedt het reguliere Wlz-zorgprofiel voldoende ruimte om de zorg te continueren. 
  2. Voor ongeveer 15% van de groep liggen de kosten van zorg tussen de 100% en 125% van de beschikbare middelen in hun zorgprofiel. Zij kunnen een beroep doen op de regeling Extra Kosten Thuis. Deze regeling is sinds 1 juli 2018 verruimd. 
  3. Bij de overige mensen zijn de kosten hoger dan 125% van de beschikbare middelen in hun zorgprofiel. Zij kunnen een beroep doen op de meerzorgregeling.

Het merendeel van deze cliënten (76%) heeft een persoonsgebonden budget. 

 

Brief van het zorgkantoor

In juni ontvangt u hierover een persoonlijke brief van het zorgkantoor.

 

Hoort u bij groep 1 of 2? Dan gaat het vooral om een administratieve omzetting. Voor de regeling Extra kosten thuis hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen. 

 

Hoort u bij de 3e groep? Dan start het zorgkantoor de meerzorgprocedure. De procedure wordt zo gevolgd dat u zo min mogelijk belast wordt. Bovendien kan een cliëntondersteuner u helpen bij de procedure. Het zorgkantoor beoordeelt of de zorg thuis nog steeds verantwoord is en welke zorginzet hiervoor nodig is. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de geboden zorg in de afgelopen jaren. 

 

Het gaat het verder?

Het is de bedoeling dat u uiterlijk 1 oktober 2019 weet waar u vanaf 2020 op kunt rekenen. Bij de regeling Extra kosten thuis en de meerzorgregeling krijgt u voor meerdere jaren zekerheid over de middelen die beschikbaar zijn voor uw zorg. 

 

De zorgkantoren verzorgen samen met vertegenwoordigers van de cliëntorganisaties en brancheorganisaties van zorgaanbieders verdere voorlichting over de overgang naar de gewone Wlz. 

 

Bewoners van Fokus-woningen die vallen onder de groep “Wlz-indiceerbaren”

Hoort u bij de groep Wlz-indiceerbaren en woont u in een Fokuswoning? Dan krijgt u nu zorg en ondersteuning in uw woning op basis van de subsidieregeling ADL-assistentie. De zorg en ondersteuning buiten uw woning valt op dit moment – op grond van de overgangsregeling – onder de Wlz in plaats van de Wmo en Zvw.

 

Op 1 januari 2020 stopt het overgangsrecht en wordt uw zorg en ondersteuning buiten de woning vanuit de Wmo en Zvw geboden, net als bij andere bewoners van adl-clusterwoningen. Dit geldt ook voor zorg in huis die zo gespecialiseerd is dat Fokus het niet zelf kan bieden. 

 

Voor wijkverpleging buitenhuis vanuit de Zvw heeft u een indicatie nodig van een HBO-opgeleide wijkverpleegkundige (niveau 5). Het is aan te raden om hier een verpleegkundige voor te benaderen met gespecialiseerde kennis van uw intensieve zorgvraag. 

 

Het ministerie van VWS overlegt met gemeenten en zorgverzekeraars over een zorgvuldige overgang naar de Wmo en Zvw. De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland coördineren de overgang. Verdere informatie wordt verzorgd door de zorgkantoren in samenwerking met vertegenwoordigers van de cliëntorganisaties en brancheorganisaties van zorgaanbieders.

Veel gestelde vragen Wlz-indiceerbaren per 1-1-2020 over naar regulier Wlz

‘Wlz-indiceerbaren’ zijn cliënten die nu zorg krijgen op basis van een overgangsrecht. Zij hebben nog recht op de zorg volgens hun AWBZ- indicatie die geldig was op 31 december 2014. De AWBZ is op 1 januari 2015 overgegaan in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit overgangsrecht wordt ook wel vangnetregeling genoemd en is opgesteld door het ministerie. Dat heeft het ministerie gedaan omdat toen nog niet bekend was of deze cliënten onder de Wlz zouden vallen. Met het overgangsrecht werd voorkomen dat deze mensen er in zorg op achteruit zouden gaan. Het overgangsrecht loopt tot 1 januari 2020.

De regeling Wlz-indiceerbaren is altijd een tijdelijke regeling geweest. Dat was vooraf bekend. Het ministerie heeft bepaald dat deze regeling stopt op 1 januari 2020.

De regeling Wlz-indiceerbaren is altijd een tijdelijke regeling geweest en eindigt op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 geldt voor deze cliënten ook de reguliere wetgeving Wlz. Alle Wlz-indiceerbaren worden door de zorgkantoren geïnformeerd over deze overgang en wat dit betekent voor hun persoonlijke situatie.

Vanaf 1 januari 2020 valt uw zorg onder de reguliere Wlz. Uw zorg wijzigt op deze datum niet.

U hebt van het zorgkantoor een brief ontvangen waarin u bent geïnformeerd over uw specifieke situatie. Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw zorgkantoor. Het telefoonnummer dat u kunt bellen staat in deze brief.

U blijft uw zorg van dezelfde aanbieders ontvangen. Daar verandert niets aan.

Hebt u meer zorg nodig dan past bij uw zorgprofiel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra zorg via de regeling Extra kosten thuis (EKT) of Meerzorg. Neem hiervoor contact op met uw zorgkantoor om uw zorgsituatie te bespreken.

Verandert uw zorgvraag? Overleg dan met het zorgkantoor welke zorg u nodig hebt. Het zorgkantoor bekijkt dan samen met u of uw zorgvraag past binnen uw huidige zorgprofiel (zie 12 voor toelichting zorgprofiel). Lukt dat niet? Dan helpt het zorgkantoor u om dit goed te regelen. Een oplossing kan zijn dat u een nieuwe indicatie aanvraagt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt dan opnieuw welk zorgprofiel het beste bij u past. Uw eigen zorgaanbieder kan hier natuurlijk ook bij helpen.

- Kan ik bezwaar maken tegen het stopzetten van de regeling Wlz-indiceerbaren?

U kunt geen bezwaar maken tegen het beëindigen van de regeling. De einddatum van deze regeling is door het ministerie vastgesteld.

- Kan ik een bezwaar indienen tegen de beschikking (besluitbrief) die ik ontvang?

U kunt een bezwaar indienen tegen de beschikking. Hoe u dat doet leest u op deze beschikking.

U ontvangt deze brief zodat u zeker weet dat de vangnetregeling vervalt vanaf 1/1/2020. Dat geldt voor alle mensen uit deze groep. Maakt u gebruik van de regeling Meerzorg of hebt u een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)? Vraag dan tijdig een verlenging aan. Deze extra zorg komt anders te vervallen.

Neem uiterlijk 3 maanden voor afloop van de beschikking Meerzorg contact met ons op om een nieuwe aanvraag te doen. Heeft uw zorgaanbieder dit eerder voor u gedaan? Dan kunt u dat nu ook weer aan uw zorgaanbieder vragen.

Woont u in een Fokuswoning en hebt u een indicatie voor ADL? Dan krijgt u nu zorg en ondersteuning in uw woning op basis van de subsidieregeling ADL-assistentie. De zorg en ondersteuning buiten uw woning valt op dit moment – op grond van de overgangsregeling – onder de Wlz. Deze zorg wordt nu niet geregeld via uw gemeente of uw zorgverzekeraar.

 

Op 1 januari 2020 stopt het overgangsrecht. De zorg die u nodig hebt wordt dan geregeld via uw gemeente of uw zorgverzekeraar. Net als bij andere bewoners van ADL-clusterwoningen. Dat geldt ook voor zorg in huis die zo gespecialiseerd is dat Fokus het niet zelf kan bieden.

 

Het ministerie van VWS overlegt met gemeenten en zorgverzekeraars over een zorgvuldige overgang naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw). U ontvangt hierover informatie via uw zorgverzekeraar.

Het CIZ stelt vast of u recht hebt op zorg uit de WLZ. Zo ja, dan krijgt u daarvoor een indicatie met een zorgprofiel. Het zorgprofiel dat op uw indicatiebesluit staat past het beste bij uw zorgbehoefte. Een zorgprofiel beschrijft de gemiddelde hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft.

Nee, dit is niet mogelijk voor 2017/2018. Mocht u nu of in de toekomst meer budget nodig hebben dan kunt u dit bij het zorgkantoor aanvragen. Wij beoordelen dan uw aanvraag. Hebt u in 2019 zorg uit eigen middelen betaald en u kunt dit aantonen? Dan bespreken wij met u of het mogelijk is om het benodigde budget in 2019 eerder in te laten gaan.

Wanneer u meerdere thuiswonende kinderen met een Wlz-indicatie hebt verwachten wij dat u de zorg voor uw kinderen doelmatig in zet. Het wordt niet als redelijk gezien dat u voor ieder kind EKT aanvraagt. Mocht u toch niet alle zorg in kunnen zetten die uw kind nodig heeft? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Dan bespreken wij met u de mogelijkheden.

U kunt geen gebruik maken van de regeling Meerzorg wanneer u geen professionele zorgverleners inzet voor uw zorg. Wilt u gebruik maken van de regeling Extra kosten thuis (EKT) ondanks dat u geen professionele zorgverleners hebt? Neem dan contact op met uw zorgkantoor om de mogelijkheden te bespreken.

Nee, dat is niet mogelijk. Hebt u een Wlz- indicatie dan gaat deze voor op zorg vanuit uw gemeente of zorgverzekeraar. Hebt u minder zorg nodig dan past bij uw zorgprofiel? Dan kunt u een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Mogelijk kunt u dan uitstromen en voor uw zorg of begeleiding een beroep doen op uw gemeente of zorgverzekeraar.

Wilt u gebruik maken van de regeling EKT of Meerzorg? Bespreek dit dan met uw zorgaanbieder. Voor de extra zorg die u met een pgb wilt inkopen neemt u contact op met uw zorgkantoor. Wij bespreken met u de aanvraagprocedure.

Nee, dit is niet mogelijk omdat het CIZ niet kijkt naar de mogelijkheden voor de inzet van de noodzakelijke zorg. Het CIZ heeft alleen vastgesteld dat u meer zorg nodig hebt dan gemiddeld past bij het geïndiceerde zorgprofiel. Daarbij is er geen ander zorgprofiel dat beter bij uw situatie past. Verder hebben zij geen zicht op uw zorgbehoefte op dit moment en hoe de inzet van zorg nu geregeld is. Bovendien kan uw situatie na de indicatiestelling al zijn veranderd.

Wij nemen uiterlijk 1 juli contact met u op om een afspraak te maken om uw persoonlijke situatie te bespreken. Uw zorg blijft voorlopig gewoon doorlopen. We bespreken dan ook met u of het verstandig is om een nieuwe indicatie bij het CIZ aan te vragen.

Wij informeren u over de aanvraagprocedure voor Meerzorg en spreken die ook graag met u door. Wij kunnen u niet helpen bij het formuleren of invullen van de Meerzorgaanvraag omdat wij deze zelf beoordelen. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u daar wel bij helpen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.