PGB zorg inkopen

Informatie over het inkopen van zorg met een PGB-Wlz

Over het inkopen van zorg met een PGB-Wlz is de volgende informatie van belang:

 1. Zorgovereenkomst sluiten met zorgverleners
 2. Bestedingsvrijheid
  2.1 Logeeropvang
  2.2 Vervoer naar en van de dagbesteding
  2.3 Bewoners wooninitiatief
  2.4 Vergoedingenlijst: wel of niet vergoed?
 3. Zorgovereenkomst en Zorgbeschrijving
  3.1 Zorgovereenkomst
  3.2 Zorgbeschrijving

 4. Declaraties
  4.1 Vast maandloon
  4.2 Maandelijks budgetoverzicht
  4.3 Eisen aan de declaraties

 5. Maximumtarieven

 6. Inhouden van loonbelasting

 7. Overige taken SVB Servicecentrum PGB

 8. Zorgaanbieders onder verscherpt toezicht

1. Zorgovereenkomst sluiten met zorgverleners

Met een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)  kunt u een zorgovereenkomst sluiten met een zorgverlener die u zelf uitkiest. Dat kan een kennis of iemand uit uw familie zijn. Maar het kan ook een zorgverlener zijn die nu al regelmatig zorg aan u verleent. U kunt  er ook voor kiezen om zorg in te kopen bij een zorginstelling, een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of een particuliere organisatie. U moet wel altijd kwalitatief verantwoorde zorg inkopen, dat is een belangrijke verplichting bij het PGB-Wlz.

2. Bestedingsvrijheid

U mag het PGB-Wlz alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorgfuncties:

 • persoonlijke verzorging;
 • verpleging;
 • begeleiding;
 • huishoudelijke hulp;
 • logeeropvang.

2.1 Logeeropvang

Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week.

 

Het is van belang dat de zorgaanbieder zorgt voor een beschermende woonomgeving. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving. Verder moet er sprake zijn van samenhangende zorg, wat betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is, om veilig te logeren. Het betekent echter ook dat u tijdens het logeren geen extra zorg kunt betalen.

 

U kunt logeeropvang inkopen bij familie, maar ook dan moet er een beschermende woonomgeving zijn en moet er sprake zijn van samenhangende zorg.

 

Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk.

 

2.2 Vervoer naar en van de dagbesteding

Onder voorwaarden mag u het PGB-Wlz ook besteden aan de kosten die zijn gemaakt om u naar en van de dagbesteding te vervoeren. De voorwaarden zijn als volgt:

 • het PGB is toegekend voor de zorgfunctie 'begeleiding groep met vervoer', of;
 • u heeft een indicatie voor een zorgprofiel VV (verzorging en verpleging).

2.3 Bewoners wooninitiatief

Woont u in een wooninitiatief (dat wil zeggen: u staat bij de gemeente ingeschreven op het adres van een geclusterde woonvorm waar meerdere PGB--budgethouders wonen)? Dan mag u in 2021 maximaal € 4.652,-- besteden aan de kosten van de zorginfrastructuur van het wooninitiatief. Hiernaast is een jaarlijkse toeslag kwaliteit V&V mogelijk van maximaal € 4.229,-- . 

 

Om als PGB-Wlz-wooninitiatief te worden aangemerkt, moet het wooninitiatief aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met onze afdeling PGB via (0570) 68 74 51 of stuur een mail naar pgb@eno.nl.


2.4 Vergoedingenlijst: wel of niet vergoed?

De zorgkantoren gebruiken een ‘vergoedingenlijst' (pdf). Op deze lijst staat waar u uw budget wel en niet aan kunt uitgeven. Deze lijst wijzigt elk jaar per 1 januari. Het kan daardoor zijn dat u zorg die u in het afgelopen jaar wel kon inkopen met uw budget in het huidige jaar niet meer kunt inkopen. Leest u ook de bijbehorende legenda.

3. Zorgovereenkomst en Zorgbeschrijving

Als het budget is toegekend, ontvangt u van het zorgkantoor een brief. Dit noemen we de toekenningsbeschikking. Vanaf dat moment heeft u ook toegang tot het PGB Portaal. Via dit PGB Portaal kunt u snel, gemakkelijk, overzichtelijk en veilig zorgovereenkomsten afsluiten met uw zorgverlener. Het PGB Portaal ondersteunt u en uw zorgverlener bij het opstellen van de zorgovereenkomst.

Ga naar het PGB Portaal

4. Declaraties

Heeft het zorgkantoor uw zorgovereenkomst goedgekeurd dan ontvangt u daarover een brief per post of e-mail.  In het PGB Portaal kunt u aangeven hoe u de post voortaan wilt ontvangen.

Vanaf nu kunt u ook via het PGB Portaal declaraties indienen. Het PGB Portaal ondersteunt u en uw zorgverlener bij het opstellen en indienen van de declaratie.

Ga naar het PGB Portaal

 

4.1 Vast maandloon

Bent u een vast maandloon overeengekomen met uw zorgverlener? Dan is het niet nodig om iedere maand via het PGB Portaal declaraties in te dienen.

 

4.2  Budgetoverzicht

In het PGB Portaal heeft u de mogelijkheid om uw pgb overzicht te bekijken. Daarin staat wat er tot op heden is betaald, maar ook hoeveel budget u nog heeft voor de rest van het jaar.

Daarnaast kunt u op ieder moment via het PGB Portaal online uw betalingen en budget bekijken.

 

4.3 Eisen aan de declaraties

U moet afspreken met uw zorgverlener dat u de declaraties niet betaalt (lees: door de SVB laat betalen) als de zorgverlener de declaratie niet binnen zes weken na de maand waarin de zorg aan u is verleend bij u heeft ingediend. U kunt uw zorgverlener anders niet op tijd laten betalen door de SVB.

Verder moeten op de ondertekende declaratie de volgende gegevens staan:

 • de naam van de zorgverlener;

 • het burgerservicenummer (BSN) of het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de zorgverlener;

 • de dagen waarop is gewerkt;
 • het uurtarief;
 • het aantal te betalen uren per dag.

Uitzondering: Bij 'begeleiding groep' en bij 'logeeropvang' moet het tarief per dagdeel of etmaal vermeld worden op de declaratie.

 

Als in uw indicatiebesluit staat dat een partner, ouder of huisgenoot wegens overbelasting niet in staat is om gebruikelijke zorg te leveren, dan mag u deze partner, ouder of huisgenoot niet betalen vanuit uw PGB.

5. Maximumtarieven vanaf 1 januari 2021

U mag niet meer dan € 21,14 per uur of dagdeel betalen aan uw zorgverlener.

 

Alleen professionele zorgverleners mogen tegen een hoger tarief worden uitbetaald. Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgverlener:

 • als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
 • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;
 • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die beschikt over een door de Belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en geen familie van u is.

Deze professionele zorgverleners mag u niet meer betalen dan € 66,60 per uur of € 61,32 per dagdeel.

U mag hen alleen meer betalen voor zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. Op de website van de Nza, onder de zoekterm CA-BR-1510b, staat meer informatie over dit hogere tarief.

 

Voor logeeropvang geldt geen maximumtarief.

6. Inhouden van loonbelasting

Geen inhouding loonbelasting en sociale premies

U hoeft geen loonbelasting in te houden in de volgende situaties:

 • Uw zorgverlener is een instelling.
 • Uw zorgverlener is uw partner, een eerste of tweede graads familielid van de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger, een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), uw bewindvoerder of uw curator.
 • Uw zorgverlener werkt voor u op basis van een arbeidsovereenkomst, op niet meer dan drie dagen per week.

Uw zorgverlener is dan zelf verantwoordelijk voor de opgave en afdracht van de loonbelasting.

 

Wel inhouding loonbelasting en sociale premies

In de volgende situaties is het verplicht om loonbelasting en sociale premies in te houden:

 • Uw zorgverlener is op meer dan drie dagen per week op basis van een arbeidsovereenkomst voor u werkzaam.
 • Uw zorgverlener werkt op drie dagen of minder dan drie dagen per week voor u en u heeft met de zorgverlener afgesproken dat u loonbelasting inhoudt (opting in).

Bepaling wel of geen inhouding loonbelasting

Het zorgkantoor beoordeelt bij de registratie van de zorgovereenkomst of loonbelasting moet worden ingehouden. De SVB zorgt dan voor die inhouding en ook voor de afdracht aan de Belastingdienst.

7. Taken SVB Servicecentrum PGB

 • Bent u wettelijk verplicht het loon aan uw zieke zorgverlener door te betalen? Dan zorgt de SVB hiervoor. U kunt uw PGB dan gebruiken om een vervangende zorgverlener te betalen.
 • De SVB zorgt voor de uitbetaling van zorgverleners
 • De SVB zorgt voor de verplichte en vrijwillige salarisadministratie
 • De SVB heeft voor alle budgethouders een verzekering voor rechtsbijstand en een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) afgesloten. U kunt een beroep op deze verzekeringen doen als u een arbeidsrechtelijk conflict heeft met uw zorgverlener of als uw zorgverlener schade veroorzaakt .

Sociale Verzekeringsbank

Uw papieren facturen en urenbriefjes stuurt u naar de SVB. Het postadres is:

SVB Dienstverlening PGB
t.a.v. PGB2.0
Postbus 8064
3503 RB Utrecht

 

Bij vragen over facturen of urenbriefjes kunt u contact opnemen met de SVB:

 

WhatsApp

Stuur een bericht naar 06 - 20 18 09 30. Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur beantwoordt de SVB uw vragen. Berichten na 17.00 worden de volgende werkdag beantwoord.

 

Telefoon

Bel op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur naar 030 - 264 82 00.

 

Online formulier

Vul het online formulier in en u krijgt antwoord per telefoon of e-mail.

Stel uw vraag via het online formulier aan de SVB.

8. Zorgaanbieders onder verscherpt toezicht

Als u zelf zorg inkoopt met uw budget en u krijgt deze zorg van een zorgaanbieder, let u dan op het volgende: De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft als taak toezicht houden op de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgaanbieders. Het komt voor dat de IGZ bepaalt dat een zorgaanbieder niet voldoet aan de normen voor kwalitatieve zorg. De IGZ kan maatregelen nemen in de vorm van verscherpt toezicht.
 

De IGZ publiceert op haar website altijd de namen van zorgaanbieders die onder verscherpt toezicht staan. Bekijk de nieuwsberichten van IGZ.