Meerzorg

De regeling Meerzorg is bedoeld voor cliënten met zeer complexe zorgvragen, waarbij Meerzorg een tijdelijk middel is om de zorg en kwaliteit van bestaan te verbeteren en/of de context aan te passen.

Zorgkantoor Midden IJssel

De regeling Meerzorg is bedoeld voor cliënten met zeer complexe zorgvragen, waarbij Meerzorg een tijdelijk middel is om de zorg en kwaliteit van bestaan te verbeteren en/of de context aan te passen.

Zeer intensieve zorgvraag

Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de cliënt minimaal 25% hoger is dan de zorg die de cliënt krijgt uit het zorgprofiel (ZZP). Meerzorg is er voor de Gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (V&V) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

De zorgkantoren hebben een uniforme aanvraagprocedure meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling meerzorg staat beschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2022.

Voortgang en ingangsdatum nieuwe systematiek

Op dit moment wordt door alle stakeholders hard gewerkt zodat op 1 juli 2022 de nieuwe systematiek intramurale meerzorg in kan gaan. Half mei 2022 wordt de nieuwe systematiek met bijbehorende aanvraagformulieren gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u hiermee aan de slag.

Coulante omgang indieningstermijn

Zorgkantoren gaan tot 1 oktober 2022 coulant om met de indieningstermijn voor her-aanvragen voor intramurale meerzorg in verband met de nieuwe systematiek. Alle meerzorgbeschikkingen die vanaf 1 juli 2022 aflopen en waarvoor een her-aanvraag gedaan dient te worden kunnen vanaf het moment van publicatie met de nieuwe systematiek ingediend worden.

Normaliter dient u een her-aanvraag meerzorg minimaal 12 weken voor het verlopen van de huidige beschikking in bij het zorgkantoor. Deze termijn wordt tijdelijk losgelaten voor aflopende beschikkingen tussen 1 juli 2022 en 1 oktober 2022. Deze tegemoetkoming geldt alleen voor de aflopende meerzorgbeschikkingen in dit tijdvak en is eenmalig vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe systematiek.

Dien uw her-aanvraag zo spoedig mogelijk in en in ieder geval vóór de afloopdatum van uw huidige beschikking

We vragen u wel om de her-aanvragen zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor afloop van de huidige beschikking naar uw zorgkantoor toe te sturen. Voorbeeld: een her-aanvraag met ingangsdatum 1 juli 2022 wordt vóór 1 juli 2022 ingediend bij uw zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt deze dan, waarbij de ingangsdatum 1 juli 2022 blijft.

Mocht u als zorgaanbieder met deze termijnen in de knel komen, dan kunt u contact met uw zorgkantoor opnemen om hierover een aparte afspraak te maken.

Nieuwe aanvragen

Een nieuwe aanvraag meerzorg wordt tot 1 juli 2022 ingediend via het huidige sjabloon en vanaf 1 juli 2022 via de nieuwe systematiek.

Reserveer 13 mei 2022 vast in uw agenda

Dan vindt het Webinar plaats waarin de nieuwe systematiek wordt gepresenteerd. Nadere informatie hierover volgt nog. Zie ook www.zn.nl.


Groepsmeerzorg

Als er 3 of meer cliënten op een woning meerzorg nodig hebben dan is het mogelijk groepsmeerzorg aan te vragen. Meer dan voorheen wordt er niet alleen naar de individuele cliënt gekeken, maar ook naar de context waarbinnen cliënt verblijft; leefomgeving, samenstelling van de groep, daginvulling maar ook aan de deskundigheid van begeleiders en de organisatiecultuur van de zorginstelling. Deze cliënten moeten door één team worden begeleid.

Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere cliënten of groepen? Dan dient er in een aantal situaties een meerzorgplan ingediend te worden bij het Zorgkantoor. Wanneer wordt een meerzorgplan aangeleverd? Een zorgaanbieder die al meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:
• meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
• een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder nog géén meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:
• een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
• een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

 

Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt een meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog vindt plaats tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder die meerzorg levert. Een meerzorgdialoog zal gepland worden in het late najaar of vroege voorjaar. Er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruit naar de nieuwe plannen. Het CCE sluit aan bij de dialoog. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende meerzorgplan. Het zorgkantoor neemt daarbij het initiatief voor de meerzorgdialoog waarbij vanuit het zorgkantoor zowel uw zorginkoper als de zorginhoudelijk adviseur aanwezig is.

Meerzorgontwikkelgesprek

Voor elke cliënt in de langdurige zorg, met probleemgedrag én een beschikking Meerzorg van het zorgkantoor, kan een Meerzorg-ontwikkeltraject ingezet worden. Dit doet het CCE waarbij het uitgangspunt is dat cliënten met een beschikking meerzorg één keer in de drie jaar gebruik maken van een ontwikkeltraject met inzet van CCE. Aan een Meerzorg-ontwikkeltraject zijn vanwege de inzet van coördinatoren en consulenten van CCE kosten verbonden. Deze bedragen komen voor rekening van de zorgaanbieder.

Declareren

U kunt meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor meerzorg via de AW319 (declaratiebericht) en de prestatiecode ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert vervallen alle andere toeslagen. Zie hiervoor ook de beleidsregel.

Verhuizing

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Dit moet dan wel door u (oude zorgaanbieder) en indien van toepassing door het oude zorgkantoor (Zorgkantoor Midden IJsel) bevestigd worden. Dit doen we in het sjabloon aanvraag meerzorg op het tabblad verhuisformulier. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

Bezwaar

Namens de wettelijk vertegenwoordiger kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing. Op de beschikking leest u hoe u dat doet.

Materiële controle

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen.

Vragen

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. Heeft u vragen, dan kunt u ze altijd stellen via uw zorginkoper of via het e-mailadres meerzorg@eno.nl.