Meerzorg

Zorgkantoor Midden IJssel

De regeling Meerzorg is bedoeld voor cliënten met zeer complexe zorgvragen, waarbij Meerzorg een tijdelijk middel is om de zorg en kwaliteit van bestaan te verbeteren en/of de context aan te passen.

 

Zeer intensieve zorgvraag

Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de cliënt minimaal 25% hoger is dan de zorg die de cliënt krijgt uit het zorgprofiel (ZZP). Meerzorg is er voor de Gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (V&V) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De zorgkantoren hebben een uniforme aanvraagprocedure meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling meerzorg staat beschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2022.
 

Gevolgen invoering nieuwe systematiek voor nieuwe en aflopende aanvragen

 • Nieuwe aanvragen vanaf 1-10-2022 op basis van de nieuwe systematiek. Nieuwe aanvragen moeten vanaf 1-10-2022 worden aangevraagd op basis van de nieuwe systematiek. Tot 1-10-2022 kunnen zorgaanbieders voor nieuwe aanvragen gebruik maken van de oude (huidige) systematiek. Startdatum 1-10-2022 voor nieuwe aanvragen geeft zowel zorgaanbieders als zorgkantoren de mogelijkheid om alvast ervaringen op te doen met de nieuwe systematiek.
 • Her-aanvragen individueel vanaf 1-1-2023 op basis van de nieuwe systematiek
  Voor her-aanvragen gaat de systematiek in per 1-1-2023. Alle her-aanvragen met oorspronkelijke einddatum van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022 worden met 1 jaar verlengd vanaf de oorspronkelijke einddatum van de beschikking; dat wil zeggen, de einddatum voordat we zijn gaan verlengen.

  Voorbeeld:
  Oorspronkelijke einddatum: 1 februari 2022
  Einddatum na eerste verlenging (+ 6 maanden) 1 augustus 2022
  Einddatum na tweede verlenging (+ 3 maanden) 1 november 2022
  Einddatum na bovenstaand voorstel (+ 1 jaar na oorspronkelijke einddatum) 1 februari 2023
  Het verlengen van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke einddatum heeft als voordeel, voor zowel zorgaanbieders als het zorgkantoor, dat de spreiding van de aflopende beschikkingen behouden blijft, zoals het voorheen was.

 • Her-aanvraag groepsmeerzorg vanaf 1-1-2023 op basis van de nieuwe systematiek. Voor groepsmeerzorg aanvragen zijn in 2022 de beschikkingen veelal al verlengd tot 1-1-2023. Voor deze groepen is de instroomdatum in het nieuwe systeem 1-1-2023. We houden hierbij wel rekening met de aanlevertermijn van de her-aanvragen. Deze kunnen tot 1 februari 2023 ingediend worden waarbij bij toekenning de beschikkingen vanaf 1 januari 2023 geldig zijn.

 

Groepsmeerzorg

Als er 3 of meer cliënten op een woning meerzorg nodig hebben dan is het mogelijk groepsmeerzorg aan te vragen. Meer dan voorheen wordt er niet alleen naar de individuele cliënt gekeken, maar ook naar de context waarbinnen cliënt verblijft; leefomgeving, samenstelling van de groep, daginvulling maar ook aan de deskundigheid van begeleiders en de organisatiecultuur van de zorginstelling. Deze cliënten moeten door één team worden begeleid.

Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere cliënten of groepen? Dan dient er in een aantal situaties een meerzorgplan ingediend te worden bij het Zorgkantoor. Wanneer wordt een meerzorgplan aangeleverd? Een zorgaanbieder die al meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:
• meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
• een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder nog géén meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:
• een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
• een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

 

Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt een meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog vindt plaats tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder die meerzorg levert. Een meerzorgdialoog zal gepland worden in het late najaar of vroege voorjaar. Er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruit naar de nieuwe plannen. Het CCE sluit aan bij de dialoog. Handvat voor het gesprek is het vooraf ingediende meerzorgplan. Het zorgkantoor neemt daarbij het initiatief voor de meerzorgdialoog waarbij vanuit het zorgkantoor zowel uw zorginkoper als de zorginhoudelijk adviseur aanwezig is.

 

Meerzorgontwikkelgesprek

Voor elke cliënt in de langdurige zorg, met probleemgedrag én een beschikking Meerzorg van het zorgkantoor, kan een Meerzorg-ontwikkeltraject ingezet worden. Dit doet het CCE waarbij het uitgangspunt is dat cliënten met een beschikking meerzorg één keer in de drie jaar gebruik maken van een ontwikkeltraject met inzet van CCE. Aan een Meerzorg-ontwikkeltraject zijn vanwege de inzet van coördinatoren en consulenten van CCE kosten verbonden. Deze bedragen komen voor rekening van de zorgaanbieder.

Declareren

U kunt meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor meerzorg via de AW319 (declaratiebericht) en de prestatiecode ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert vervallen alle andere toeslagen. Zie hiervoor ook de beleidsregel.

Verhuizing

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Dit moet dan wel door u (oude zorgaanbieder) en indien van toepassing door het oude zorgkantoor (Zorgkantoor Midden IJsel) bevestigd worden. Dit doen we in het sjabloon aanvraag meerzorg op het tabblad verhuisformulier. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

Bezwaar

Namens de wettelijk vertegenwoordiger kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing. Op de beschikking leest u hoe u dat doet.

Materiële controle

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen.

Vragen

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. Heeft u vragen, dan kunt u ze altijd stellen via uw zorginkoper of via het e-mailadres meerzorg@eno.nl.