Inkoopbeleid 2023

Zorgkantoor Midden IJssel
Lees alles over het inkoopbeleid Wlz 2023.

Het kader voor de zorginkoop van langdurige zorg in de zorgkantoorregio Midden IJssel voor 2023 wordt gevormd door de landelijke Aanvulling 2023 op het inkoopkader Wlz 2021-2023 én het regionaal inkoopkader Wlz 2023 voor Midden IJssel. Op deze pagina informeren wij u hierover.

Regionaal inkoopkader Langdurige Zorg 2023

In het document regionaal inkoopkader Wlz 2023 Midden IJssel zijn onze uitgangspunten, beleidsthema’s voor 2023, tariefsystematiek en inkoopprocedure voor de zorgcontractering van langdurige zorg in Midden IJssel nader uiteengezet.

 

Aanvulling 2023 op het landelijk inkoopkader Langdurige Zorg 2021 - 2023

Het regionaal inkoopkader past binnen de kaders voor zorginkoop die door de gezamenlijke zorgkantoren zijn vastgelegd in de Aanvulling 2023 op het landelijk inkoopkader Wlz 2021 - 2023. Hiervoor zijn onderstaande documenten van toepassing.


Tijdpad voor contractering

De gezamenlijke zorgkantoren hebben een uniform tijdpad vastgesteld voor de inkoopafspraken 2023. Dit tijdpad is, inclusief de regionale aanvullingen, vermeld in hoofdstuk 6 van het Regionaal inkoopkader Wlz 2023 Midden IJssel.

Informatiebijeenkomst

Zorgkantoor Midden IJssel heeft op 8 juni 2022 een informatiebijeenkomst gehouden over het Regionaal inkoopkader Wlz 2023 Midden IJssel. Bekijk de powerpoint-presentatie van deze bijeenkomst.


Vragen en antwoorden

Zoals gebruikelijk was er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen naar aanleiding van (de gewijzigde onderdelen van) het gepubliceerde landelijke en regionale inkoopkader 2023. Alle vragen over het landelijk en het regionaal inkoopkader worden via onderstaande Nota van Inlichtingen beantwoord.

Het is de zorgkantoren overigens opgevallen dat er veel vragen zijn gesteld over ongewijzigd beleid. Zoals in het landelijk inkoopkader al is aangegeven worden deze vragen niet meer inhoudelijk van een antwoord voorzien.


Als gevolg van de beantwoording van vragen zijn enkele inkoopdocumenten voor 2023 op punten aangepast. De nieuw geldende versie(s) van deze documenten met versiedatum 30 juni 2022 treft u hieronder aan.

 

Regioanalyse

Zorgkantoor Midden IJssel stelt jaarlijks een regioanalyse samen. Deze regioanalyse vertaalt de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom zorgvraag en-aanbod naar speerpunten voor het regionale zorginkoopbeleid. De regioanalyse is daarmee een belangrijke pijler voor het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor.