Inkoopbeleid voor de Langdurige Zorg

Zorgkantoor Midden IJssel
Op deze pagina informeert het Zorgkantoor Midden IJssel u over het zorginkoopbeleid Wlz.

Voor de zorginkoop voor 2022 vormen de landelijke Aanvulling 2022 op het inkoopkader Wlz 2021-2023 én het regionaal inkoopkader Wlz 2022 voor Midden IJssel het kader voor contractering van Wlz-zorg voor 2022 in de regio Midden IJssel.

 

Regionaal inkoopkader Langdurige Zorg 2022

In het regionaal inkoopkader Wlz 2022 (PDF) zijn onze uitgangspunten, de regionale beleidsthema’s voor 2022, de tariefsystematiek en onze inkoopprocedure nader uiteengezet.

 

Aanvulling 2022 op het landelijk inkoopkader Langdurige Zorg 2021 - 2023

Het regionaal inkoopkader past binnen de kaders voor zorginkoop die door de gezamenlijke zorgkantoren zijn vastgelegd in de Aanvulling 2022 op het landelijk inkoopkader Wlz 2021 - 2023. Hiervoor zijn onderstaande documenten van toepassing.

 

Verduidelijking begrip onvoorzien in relatie tot de hardheidsclausule in het inkoopkader

De zorgkantoren hebben naar aanleiding van de rechtszitting op 28 september jl. gemerkt dat zorgaanbieders het begrip onvoorzien in relatie tot de hardheidsclausule verschillend interpreteren. We verduidelijken dit begrip in de toelichting.

 

Aanvulling op het inkoopkader voor 2022 met betrekking tot de expertisecentra Korsakov

Hierbij publiceren de zorgkantoren een Aanvulling op de Aanvulling 2022 bij het Inkoopkader Wet langdurige zorg 2021- 2023 (PDF), na Nota van Inlichtingen dat op 30 juni 2021 is gepubliceerd. Met deze aanvulling vervalt paragraaf 5.14 uit het Inkoopkader Wet langdurige zorg 2021-2023. Deze aanvulling is alleen relevant voor en van toepassing op zorgaanbieders die door de CELZ zijn aangewezen als regionale en doelgroepen expertisecentra (REC en DEC) voor de doelgroep cliënten met het syndroom van Korsakov.

De aanleiding voor deze aanvulling is de wijziging van artikel 2.2, eerste lid, onderdeel c van de Regeling langdurige zorg (Rlz) en de inwerkingtreding van de Beleidsregel BR/REG 22153 prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz. Beide treden in werking op 1 januari 2022 en maken het mogelijk voor aangewezen zorgaanbieders om een prestatie te declareren voor de expertisezorg aan Korsakov-cliënten.

Deze aanvulling maakt onderdeel uit van de inkoopprocedure 2022 van alle zorgkantoren. De overige hoofdstukken blijven van toepassing. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.

 

Tijdpad voor contractering

De gezamenlijke zorgkantoren hebben een uniform tijdpad vastgesteld voor de inkoopafspraken 2022. Dit tijdpad is, inclusief de regionale aanvullingen, vermeld in hoofdstuk 6 van het regionaal inkoopkader Wlz 2022.

 

Informatiebijeenkomst (webinar)

Vanwege de huidige omstandigheden is er geen mogelijkheid voor een fysieke informatiebijeenkomst over het zorginkoopbeleid 2022. Wij hebben daarom een webinar gehouden op donderdag 3 juni jl. voor een toelichting op het inkoopkader Wlz 2022. De tijdens het webinar gehanteerde powerpoint-presentatie kunt u hier (PDF) downloaden.

Vragen en antwoorden

Zoals gebruikelijk was er de mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van het gepubliceerde landelijke en regionale inkoopkader 2022. Alle vragen over het landelijk en het regionaal inkoopkader worden via een zogenaamde Nota van Inlichtingen beantwoord en deze treft u hieronder aan:

Als gevolg van de beantwoording van vragen in de Nota van Inlichtingen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de inkoopdocumenten. Deze nieuwe versies vervangen de eerder op 28 mei jl. gepubliceerde versies en zijn van toepassing voor de inschrijving. Een toelichting op de wijzigingen alsmede de nieuwe gewijzigde versies van deze documenten (versie 30 juni) treft u hieronder aan:

Regioanalyse

Zorgkantoor Midden IJssel stelt jaarlijks een regioanalyse samen. Deze regioanalyse vertaalt de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom zorgvraag en-aanbod naar speerpunten voor het regionale zorginkoopbeleid. De regioanalyse is daarmee een belangrijke pijler voor het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor.