Inkoopbeleid voor 2021 voor de Langdurige Zorg

Zorgkantoor Midden IJssel
Op deze pagina informeert het Zorgkantoor Midden IJssel u over het zorginkoopbeleid Wlz 2021.

Voor de zorginkoop voor 2021 vormt het landelijk meerjarig inkoopkader voor 2021-2023 de basis en dit is aangevuld met een op de regio Midden IJssel toegespitst regionaal inkoopkader voor 2021. Deze vormen gezamenlijk het kader voor contractering Wlz 2021 in de regio Midden IJssel.

Publicatie Nota van Inlichtingen op basis van uitspraak voorzieningenrechter in kort geding

Op 1 oktober 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding over het zorginkoopkader van de zorgkantoren voor de langdurige zorg. De zorgkantoren geven uitvoering aan dit vonnis. De exacte implicaties van het vonnis leest u in de Nota van Inlichtingen (NvI). In de landelijke NvI leest u de wijzigingen van het landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023. In de regionale NvI van zorgkantoor Midden IJssel leest u de wijzigingen in het regionaal inkoopkader voor Midden IJssel. Belangrijke gevolgen zijn dat de tariefspercentages van 2020 ook gelden in 2021, de zorgkantoren geen beknopte plannen meer uitvragen voor 2021, er een nieuwe tijdslijn voor de indiening van budgetafspraken voor 2021 is vastgesteld én dat iedere zorgaanbieder die zich voor 1 augustus 2020 heeft ingeschreven en geen afwijzing heeft gehad met een formulier moet aangeven of de inschrijving gehandhaafd blijft. Alle relevante informatie treft u in onderstaande documenten aan.

Regioanalyse 2020

Zorgkantoor Midden IJssel stelt jaarlijks een regioanalyse samen. Deze regioanalyse vertaalt de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom zorgvraag en-aanbod naar speerpunten voor het regionale zorginkoopbeleid. De regioanalyse is daarmee een belangrijke pijler voor het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor. Zie voor meer informatie de Regioanalyse 2020.

Regionaal inkoopkader Langdurige Zorg 2021

U kunt het regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2021 hieronder downloaden.

Landelijk inkoopkader Langdurige Zorg 2021 - 2023

Het regionaal deel maakt onderdeel uit van het landelijk inkoopkader Wlz 2021 - 2023. Hiervoor zijn onderstaande documenten van toepassing.

Tijdpad voor contractering

De gezamenlijke zorgkantoren hebben een uniform tijdpad vastgesteld voor de inkoopafspraken 2021. Dit tijdpad is, inclusief de regionale aanvullingen, vermeld in hoofdstuk 6 van het regionaal inkoopkader.

Informatiebijeenkomst (webinar)

Vanwege de huidige omstandigheden is er afgelopen dinsdag 16 juni een webinar georganiseerd waarbij wij een toelichting hebben gegeven op het inkoopkader Wlz. Tijdens dit webinar is een powerpoint-presentatie vertoond en deze kunt u hier downloaden.

Vragen en antwoorden

Zoals gebruikelijk was er de mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van het gepubliceerde landelijke en regionale inkoopkader 2021. Alle vragen over het landelijk en het regionaal inkoopkader worden via een zogenaamde Nota van Inlichtingen beantwoord en deze treft u hieronder aan:

Als gevolg van de beantwoording van vragen in de Nota van Inlichtingen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de inkoopdocumenten. Deze nieuwe versies vervangen de eerder op 29 mei jl. gepubliceerde versies en zijn van toepassing voor de inschrijving. Een toelichting op de wijzigingen alsmede de nieuwe gewijzigde versies van deze documenten (versie 26 juni) treft u hieronder aan: