Beleid voor contractering Subsidieregeling Extramurale Behandeling 2020

Zorgkantoor Midden IJssel

Zorgkantoren voeren ook in 2020 namens Zorginstituut Nederland (ZiNl) de subsidieregeling Extramurale behandeling uit. Recentelijk is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Hierbij publiceren wij het inkoopbeleid voor de subsidieregeling in 2020. Let u daarbij op de procedure/tijdpad zoals dit is aangegeven in het inkoopbeleid.

Beleid contractering subsidieregeling extramurale behandeling 2020 (PDF)
Voorbeeld Overeenkomst bij beleid contractering subsidieregeling extramurale behandeling 2020 (PDF)

Wie kunnen er in aanmerking komen voor een overeenkomst 2020

Voor de subsidieregeling EB komen de volgende zorgaanbieders in aanmerking:

  • zorgaanbieders die voor het jaar 2019 een overeenkomst hadden voor de subsidieregeling EB; òf
  • zorgaanbieders die voor het jaar 2020 in de Wlz zijn gecontracteerd voor gelijknamige prestaties in de Wlz.

De inzet van de SO (voorheen prestatie S335) of de AVG (voorheen prestatie S336) wordt per 1-1-2020 niet meer gefinancierd uit deze subsidieregeling. De inzet van deze behandelaren is per 2020 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet en wordt ingekocht onder de naam Geneeskundige Zorg voor specifieke Patiëntengroepen (GZSP).

Hoe kom ik in aanmerking voor een overeenkomst 2020

Voor de manier waarop en onder welke voorwaarden zorgaanbieders in aanmerking komen voor een overeenkomst in het kader van de subsidieregeling EB maken zorgkantoren onderscheid naar bestaande en nieuwe contractanten.
Bestaande contractanten die een overeenkomst EB 2019 hebben

  • Zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor EB in 2019 krijgen een overeenkomst aangeboden door het zorgkantoor. In het kader van continuïteit van zorg krijgen deze zorgaanbieders zonder aanmelding een overeenkomst EB 2020 aangeboden.

Nieuwe contractanten

  • In de Wlz gecontracteerde zorgaanbieders die in 2019 nog geen overeenkomst hadden voor gelijknamige prestaties in de subsidieregeling EB kunnen zich als nieuwe contractant aanmelden voor een overeenkomst. Aanmelden voor de regio Midden IJssel kan tot en met 31-01-2020 via het volgende e-mailadres: wlz@eno.nl. Deze zorgaanbieders geven in deze aanmelding alleen aan dat zij een overeenkomst willen en voor welke prestaties binnen de subsidieregeling EB. De zorgkantoren gaan enkel overeenkomsten aan met nieuwe contractanten wanneer de regionale subsidieruimte van 2020 dit toelaat.

Procedure inkoopbeleid 2020

Voor het contracteren van de subsidieregeling extramurale behandeling 2020 geldt het volgende tijdpad:

  • Uiterlijk 20 december 2019: toesturen van de overeenkomst en basis budgetafspraak subsidieregeling EB 2020 voor bestaande contractanten.
  • 17 januari 2020: deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling EB 2020 voor bestaande contractanten.
  • 31 januari 2020: deadline voor aanmelding nieuwe contractanten bij zorgkantoren.
  • Uiterlijk 28 februari 2020: toesturen van de overeenkomst en basis budgetafspraak subsidieregeling EB 2020 voor nieuwe contractanten.
  • Uiterlijk 13 maart 2020: deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling EB 2020 voor nieuwe contractanten.