Contracteerruimte 2021

Benutting contracteerruimte 2021 – update november (herschikking)

In de afgelopen periode zijn met alle zorgaanbieders in de regio de zogenaamde herschikkingsafspraken voor 2021 afgerond. Bij deze herschikking zijn, naast de te verwachten productie voor 2021, ook de omzetderving en meerkosten als gevolg van corona in definitieve productieafspraken voor 2021 vastgelegd. Wij zijn er in onze regio in geslaagd om deze afspraken binnen het voor Midden IJssel beschikbare budgettaire kader te maken.

Benutting contracteerruimte 2021 – update oktober

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met augustus 2021 verwerkt. Zoals ieder jaar zijn wij momenteel in overleg met de zorgaanbieders in de regio om herschikkingsafspraken voor 2021 af te ronden. Bij deze herschikking worden naast de te verwachten productie ook de omzetderving en meerkosten als gevolg van corona in definitieve productieafspraken voor 2021 vastgelegd. Wij verwachten hierbij dat de contracteerruimte voldoende is om de productie volledig te vergoeden en de afspraken binnen het beschikbare kader gemaakt kunnen worden.

Benutting contracteerruimte 2021 – update september

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met juli 2021 verwerkt. Onze hierop gebaseerde prognose voor 2021 is in lijn met de voorgaande maanden maar ook de hier eerder genoemde onzekere effecten zijn onverminderd van toepassing.

Zoals ieder jaar zijn wij momenteel in overleg met de zorgaanbieders in de regio om herschikkingsafspraken voor 2021 te maken. Bij deze herschikking worden naast de te verwachten productie ook de omzetderving en meerkosten als gevolg van corona in definitieve productieafspraken voor 2021 vastgelegd. Wij verwachten hierbij voorlopig dat de contracteerruimte voldoende is om de productie volledig te vergoeden maar uit het verloop van deze overleggen in deze maand zal daadwerkelijk blijken of de afspraken binnen het beschikbare kader gemaakt kunnen worden.

Benutting contracteerruimte 2021 – update augustus

Vanwege het in de regio Midden IJssel gehanteerde volumebeleid (gebaseerd op ‘geld volgt klant’) monitoren wij maandelijks de gedeclareerde zorgkosten. Dit vormt voor ons de basis voor de prognose van de benutting van de regionale contracteerruimte. De totale kosten dienen immers te vallen binnen de regionale contracteerruimte van het zorgkantoor. Meer specifiek moeten de definitieve volumeafspraken die we met zorgaanbieders vastleggen bij de herschikking passen binnen de voor Midden IJssel beschikbare contracteerruimte.

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met juni 2021 verwerkt. Naast de verwachte na-ijl van declaraties over de afgelopen maanden verwachten wij dat in elk geval de vertraagde indicatiestelling bij het CIZ voor GGz-Wonen, de Covid-compensatieregeling fase 4 en mogelijk wat groei in Wlz-indicaties nog van invloed zijn op de kostenontwikkeling in de loop van dit jaar. Dit zijn onzekere effecten, deels buiten onze invloedsfeer, maar wij trachten hiermee in onze prognose zoveel mogelijk rekening te houden.

De regionale contracteerruimte voor de regio Midden IJssel is na toevoeging van extra middelen door VWS (voorlopig) vastgesteld op € 316,7 mln. Dit heeft te maken met de groter dan verwachte instroom van cliënten voor GGz-wonen. Met de toevoeging van deze extra middelen neemt de krapte in de contracteerruimte voor onze regio af, waarbij het nog niet zeker is of er een (beperkt) overschot of tekort resteert in de contracteerruimte.

Zoals aangegeven kent de huidige kostenprognose echter nog de nodige onzekerheden. Wij blijven u daarom maandelijks informeren over de actuele stand van zaken.

Benutting contracteerruimte 2021 – update juli

Vanwege het in de regio Midden IJssel gehanteerde volumebeleid (gebaseerd op ‘geld volgt klant’) monitoren wij maandelijks de gedeclareerde zorgkosten. Dit vormt voor ons de basis voor de prognose van de benutting van de regionale contracteerruimte. De totale kosten dienen immers te vallen binnen de regionale contracteerruimte van het zorgkantoor. Meer specifiek moeten de definitieve volumeafspraken die we met zorgaanbieders vastleggen bij de herschikking passen binnen de voor Midden IJssel beschikbare contracteerruimte.
Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met mei 2021 verwerkt. Naast de verwachte na-ijl van declaraties over de afgelopen maanden verwachten wij dat in elk geval de vertraagde indicatiestelling voor GGz-Wonen, de Covid-compensatieregeling fase 4 en mogelijk wat groei in Wlz-indicaties nog van invloed zijn op de kostenontwikkeling in de loop van dit jaar. Dit zijn onzekere effecten, maar wij trachten hiermee in onze prognose zoveel mogelijk rekening te houden.

De regionale contracteerruimte voor de regio Midden IJssel is (voorlopig) vastgesteld op € 312,7 mln. Het is echter nagenoeg zeker dat het Ministerie van VWS nog extra financiële middelen gaat toevoegen aan het Wlz-kader voor 2021. Dit heeft alles te maken met de groter dan verwachte instroom van cliënten voor GGz-wonen. Deze extra middelen moeten nog worden toegewezen aan onze regionale contracteerruimte. Met de toevoeging van deze extra middelen hebben wij goede hoop dat de contracteerruimte voor onze regio toereikend zal zijn om de verwachte zorg in de regio te kunnen financieren.

Zoals aangegeven kent de huidige kostenprognose echter nog de nodige onzekerheden. De extra middelen dienen dan ook nog definitief verwerkt te worden. Wij blijven u daarom maandelijks informeren over de actuele stand van zaken.

Benutting contracteerruimte 2021 – update april/mei

Evenals vorig jaar informeren wij zorgaanbieders in de regio Midden IJssel regelmatig over de benutting van de regionale contracteerruimte. Wij hanteren namelijk een volumebeleid dat is gericht op ‘geld volgt klant’. Het geld volgt daarmee de keuze die cliënten maken voor een zorgaanbieder. De totale kosten dienen te vallen binnen de regionale contracteerruimte van het zorgkantoor en dit vraagt om goede maandelijkse monitoring van de gedeclareerde zorgkosten.
Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met april 2021 grotendeels verwerkt. Het is op dit moment echter lastig al een betrouwbare prognose voor 2021 te maken. Naast naijl-effecten van declaraties vormen de vertraagde indicatiestelling voor GGz-Wonen en de mogelijke effecten van maatregelen in verband met het coronavirus (op- en afschaling van zorg en de corona-compensatieregeling fase 4) onzekere factoren bij het opstellen van een prognose.

De regionale contracteerruimte voor de regio Midden IJssel is (voorlopig) vastgesteld op € 312,7 mln. maar het Ministerie van VWS en de NZa hebben al laten weten dat er met name voor de groter dan verwachte instroom van cliënten voor GGz-wonen extra middelen beschikbaar zullen komen. Deze moeten nog worden toegewezen aan onze regionale contracteerruimte.

Gegeven de genoemde onzekere factoren is het helaas nog te vroeg om te bepalen of en zo ja, in welke mate de contracteerruimte voor onze regio toereikend zal zijn om de verwachte zorg in de regio te kunnen financieren. Wij blijven u daarom periodiek informeren over de actuele stand van zaken.