Nieuwsbericht Zorginkoop

Zorgkantoor Midden IJssel

Nacalculatie en verantwoording 2021


Eén plek voor registratie basisinformatie gehandicaptenzorg

Voor de basisinformatie van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg wordt gewerkt aan een landelijke registratie. Daarmee wordt voor zorgzoekers via ZorgkaartNederland een actueel en toegankelijk overzicht van zorg en voorzieningen beschikbaar. Daarnaast hoeven zorgaanbieders op termijn niet meerdere keren dezelfde informatie aan te leveren. De informatie wordt door zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg aangeleverd bij Vektis via een aanvullende vragenlijst. Vektis zorgt voor een landelijke registratie waardoor de gegevens beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld Patiëntenfederatie Nederland, zorgkantoren en ZorgkaartNederland. Een deel van de zorgaanbieders heeft de basisinformatie al aangeleverd. De overige zorgaanbieders wordt opgeroepen dit alsnog te doen. 

Het gaat om informatie als de openingstijden en adresgegevens. Maar bijvoorbeeld ook gegevens over de toegankelijkheid van een locatie. Door de centrale registratie van deze informatie bij Vektis is het mogelijk om deze gegevens aan alle betrokken partijen, zoals de zorgkantoren en Patiëntenfederatie Nederland, uit te leveren. De basisinformatie en eventuele aanpassingen hierop wordt daarmee op één plek geregistreerd en direct doorgevoerd op alle relevante cliëntomgevingen (enkelvoudig registreren, meervoudig gebruik). Hiermee wordt een begin gemaakt met de transitie naar één bronregister voor deze informatie waarmee in de nabije toekomst de administratieve lasten voor partijen verminderen.

Actueel en toegankelijk

Zorgverzekeraars hebben deze basisinformatie nodig voor het inkopen en contracteren van zorg. Vektis legt deze gegevens samen met de gegevens in het AGB-register vast en informeert zorgverzekeraars. Voor zorgaanbieders betekent dit dat in de toekomst nog maar 1 keer per jaar gegevens hoeven te worden aangeleverd of gecontroleerd. De landelijke registratie is een  resultaat van een traject dat Patiëntenfederatie Nederland, een aantal zorgkantoren en Vektis eind 2021 zijn gestart. Doel van het traject is om zorgzoekers een actueel, toegankelijk en consistent overzicht van het zorg- en voorzieningenaanbod in de gehandicaptenzorg te geven. Dit landelijke overzicht staat op ZorgkaartNederland.

Aanvullende vragenlijst

Een deel van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg heeft de basisinformatie inmiddels aangeleverd. Dit kan via de aanvullende vragenlijst die daarvoor is opgesteld. De overige zorgaanbieders wordt opgeroepen om dit zo spoedig mogelijk ook te doen. Alle zorgaanbieders hebben een uitnodiging ontvangen om de informatie via de digitale vragenlijst in te voeren. Op de website van Vektis staat hierover ook informatie. 

Wat is de relatie met KIK-V?

KiK-V is een programma onder regie van Zorginstituut Nederland dat zich richt op het inzichtelijk maken van kwaliteitsinformatie van de verpleeghuizen. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zijn nog niet aangesloten bij Kik-V. Er vindt afstemming plaats om te voorkomen dat zowel nu als in de toekomst geen informatie dubbel wordt opgevraagd. 

Meer informatie

Meer informatie over de landelijke registratie en de aanvullende vragenlijsten voor de gehandicaptenzorg staat op de website van Vektis.

 

 

Nacalculatie en verantwoording

Zoals ieder jaar stelt de NZa na afloop van het kalenderjaar de aanvaardbare kosten per zorgaanbieder definitief vast (de nacalculatie). Hier leest u meer over de tijdslijnen, uitgangspunten en de indieningsprocedure voor de nacalculatie 2021.

Deze procedure geldt voor zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor het leveren van Wlz-zorg in 2021 met zorgkantoor Midden IJssel.
Hier leest u de uitgangspunten voor de nacalculatie 2021 toegelicht voor:

a. Reguliere Wlz-zorg
b. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
c. Ontwikkelbudget verpleeghuiszorg
d. Doorlopende Kosten en Extra kosten op basis van de NZa beleidsregels Covid-19

De tijdslijnen van de nacalculatie 2021

U vindt hieronder de planning op hoofdlijnen. Een meer gedetailleerde planning volgt via de mail. De tijdslijnen sluiten aan bij de op het moment van publicatie geldende beleidsregels en landelijke afstemming. Als deze wijzigen passen we hierop onze planning en procedures aan.

A. Reguliere Wlz-zorg

De belangrijkste deadlines voor de reguliere nacalculatie zijn:

 • Uiterlijk 7 maart 2022
  Alle declaraties over 2021 en eventuele correctiebestanden dienen te zijn aangeleverd. 
  Actie door: Zorgaanbieder
  Hoe: AW319

 • Uiterlijk 1 april 2022
  U ontvangt vanuit het zorgkantoor een overzicht met de geleverde prestaties en aantallen ten behoeve van de nacalculatie 2021, die u vervolgens kunt invullen in het NZa-portaal.
  Actie door: Zorgkantoor
  Hoe: Contractbeheer


 • Uiterlijk 1 mei 2022
  Indienen definitieve nacalculatie (door zorgaanbieder zonder kwaliteitsbudget).
  Actie door: Zorgaanbieder
  Hoe: NZa-portaal

 • Uiterlijk 1 juni 2022
  Indienen definitieve nacalculatie (door zorgkantoor).
  Actie door: Zorgkantoor
  Hoe: NZa-portaal

B. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

De belangrijkste deadlines voor de nacalculatie kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg zijn:

 • Uiterlijk 1 april 2022
  Zorgaanbieders leveren hun cijfers over het kwaliteitsbudget aan. Deze cijfers zijn nog niet door de accountant gecontroleerd.
  Actie door: Zorgaanbieder
  Hoe: Vektis-portaal

 • Uiterlijk 15 april 2022
  U ontvangt van het zorgkantoor een terugkoppeling o.b.v. de cijfers over het kwaliteitsbudget. Pas bij het rondrekenmodel kijkt de accountant mee en wordt het rondrekenmodel gewaarmerkt (uiterlijk 15 mei).
  Actie door: Zorgkantoor
  Hoe: Vektis-portaal

 • Uiterlijk 15 mei 2022
  Indienen gewaarmerkt rondrekenmodel en Rapport van feitelijke bevindingen (t.b.v. kwaliteitsbudget).
  Actie door: Zorgaanbieder
  Hoe: wlz@eno.nl

 • Uiterlijk 1 juni 2022
  Indienen definitieve nacalculatie (door zorgaanbieders met kwaliteitsbudget).
  Actie door: Zorgaanbieder
  Hoe: NZa-portaal

 • Uiterlijk 24 juni 2022
  Indienen definitieve nacalculatie (door zorgkantoor).
  Actie door: Zorgkantoor
  Hoe: NZa-portaal

C. Ontwikkelbudget verpleeghuiszorg

Het ontwikkelbudget neemt u mee in de reguliere nacalculatie. Voor de planning zie punt A. reguliere Wlz zorg.

D. Doorlopende kosten en Extra kosten op basis van de NZa beleidsregels Covid-19

De belangrijkste deadlines voor de nacalculatie Omzetderving en Extra kosten op basis van de NZa beleidsregel Covid-19 zijn:

 • Uiterlijk 18 maart 2022
  Indienen formulieren (“Uitvraag extra kosten SARS CoV-2 virus nacalculatie 2021” en “Uitvraag doorlopende kosten Covid 2021”) bij het zorgkantoor.
  Actie door: Zorgaanbieder
  Hoe: wlz@eno.nl

 • Uiterlijk 15 april 2022
  U ontvangt vanuit het zorgkantoor een terugkoppeling op de formulieren extra kosten en doorlopende kosten Covid 2021. Deze bedragen dient u in de nacalculatie 2021 op te nemen.
  Actie door: Zorgkantoor
  Hoe: Zorginkoop

De uitgangspunten voor de nacalculatie

De aanvaardbare kosten 2021 worden in de nacalculatie definitief vastgesteld De gerealiseerde productie, de eventuele doorlopende kosten als gevolg van Covid-19 en overige kosten vormen het uitgangspunt voor de nacalculatie 2021. Voor de indiening van de nacalculatie bij de NZa, met daarin de aanvaardbare kosten, maakt u gebruik van het nacalculatieformulier dat de NZa beschikbaar stelt via het NZa-portaal. De NZa informeert zorgaanbieders hierover.Het nacalculatiebeleid 2021 vloeit voort uit het inkoop-, herschikkingsbeleid 2021 en de NZa beleidsregels Het inkoopbeleid, het herschikkingsbeleid 2021 en de NZa-beleidsregel Bekostigingscyclus Wlz 2021 (BR/REG-21108), de beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 (BR/REG-21149) en SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 (BR/REG-21148) hebben we vertaald naar de procedure voor de nacalculatie 2021. Het zorgkantoor controleert de nacalculatie-opgave van de zorgaanbieder. Over de nacalculatie-opgave kunnen wij vragen stellen en/of om een nadere onderbouwing vragen. Als de controle hier aanleiding toe geeft kan het zorgkantoor correcties opnemen in het nacalculatieformulier. Over correcties informeren wij de zorgaanbieder altijd. Voor de nacalculatie 2021 zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • Alleen nacalculaties met een goedkeurende controleverklaring van de accountant komen voor een tweezijdige indiening bij de NZa in aanmerking. Nacalculaties zonder goedkeurende controleverklaring beoordelen wij naar aard en inhoud van de beperking. Hierover gaan wij met u het gesprek aan.
 • De accountant dient aantoonbaar aangesloten te zijn bij de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van en voor accountants, NBA om een rechtsgeldige controleverklaring te kunnen afgeven. Aanvullend hierop voor:

A. Reguliere Wlz-zorg

 • Wij controleren de in de nacalculatie opgegeven realisatie van zorg (inclusief Meerzorg) op basis van de goedgekeurde declaraties AW319. Alleen de goedgekeurde gedeclareerde productie AW319 met peildatum 7 maart 2022 komt voor vergoeding in aanmerking.
 • Wij controleren de in de nacalculatie opgegeven kosten BRMO-uitbraak, kosten dure geneesmiddelen en materialen en gedwongen verhuizingen.

B. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

 • U vult uiterlijk 1 april 2022 het Vektis-portaal met de realisatie van zorgpersoneel en overige investeringen over heel 2021. Dit is inclusief de extra inzet voor zorgpersoneel en overige investeringen door Covid-19
 • U levert uiterlijk 15 mei 2022 het gewaarmerkte rondrekenmodel en het rapport van feitelijke bevindingen aan bij het zorgkantoor. Het rapport van feitelijk bevindingen stuurt u naar wlz@eno.nl.
 • Separate communicatie over de nacalculatie Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg volgt uiterlijk in maart.

C. Ontwikkelbudget

 • Op de prestatie transitiemiddelen verpleeghuiszorg wordt niet nagecalculeerd. Het bedrag van de transitiemiddelen (is het ontwikkelbudget) is gelijk aan het bedrag zoals vastgelegd in de herschikkingsafspraak 2021.
 • Als de middelen niet of niet conform de afspraak zijn ingezet worden deze teruggevorderd of waar mogelijk verrekend. Tenzij een afspraak wordt gemaakt dat deze middelen ingezet worden in het volgende jaar.

D. Doorlopende kosten en Extra kosten op basis van de NZa beleidsregel Covid-19

 • Voor de vaststelling van de Doorlopende kosten en Extra kosten ontvangt u een invulformat vanuit het zorgkantoor.
 • De vergoeding van Doorlopende kosten komt ten laste van onze contracteerruimte. Voor de Extra kosten geldt dit niet. Wij vragen u daarom expliciet om bij de opgave van corona gerelateerde kosten in 2021 gebruik te maken van de juiste regeling. Een kostenreductie op uw vaste lasten brengt u dus in mindering op de opgegeven Doorlopende kosten (component G).

Doorlopende kosten:

 • U komt alleen in aanmerking voor Doorlopende kosten, wanneer er vóór 15 januari 2022 melding is gedaan bij het zorgkantoor van een nieuwe uitbraak van Covid-19 binnen uw organisatie (situatie A), de dagbesteding/dagbehandeling op advies van de DPG is afgeschaald (situatie B) of wanneer er een goedgekeurde bestuursverklaring aanwezig is bij het zorgkantoor t.a.v. situatie C of D, en er daadwerkelijk sprake was van doorlopende kosten. De omschrijving van de situaties vindt u terug in de beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021.
 • De berekening van de doorlopende kosten vindt plaats o.b.v. de in de beleidsregel benoemde formule.
 • Voor de componenten B (geraamde extra omzet), C (omzet gesloten capaciteit/locatie) en H (specifieke omstandigheden zorgaanbieder) is gezamenlijke overeenstemming met het zorgkantoor nodig.
 • Voor de component G (kostenreductie) verwachten wij nadrukkelijk van alle zorgaanbieders dat zij hiervan een opgave doen. Onder component G vermeldt u de reductie in de kosten die ontstaat omdat er gedurende een periode minder zorg wordt geleverd. Denk hierbij aan minder kosten aan personeel niet in loondienst, voeding, hotelmatige kosten en bewoner gebonden kosten. Wij zullen de opgegeven bedragen op basis van een benchmark vergelijken en nemen bij opvallende afwijkingen contact met u op.

Extra kosten Covid-19:

 • De Extra kosten Covid-19 betreffen personele en materiële kosten conform de beleidsregel Covid-19. Voor zorgaanbieders met een kwaliteitsbudget V&V geldt dat een deel van deze kosten opgevoerd wordt bij het kwaliteitsbudget.
 • Het zorgkantoor beoordeelt of de ingediende posten voor vergoeding in aanmerking komen.
 • De daadwerkelijke kosten worden beoordeeld door uw accountant.
 • De accountant geeft een verklaring af conform de hierover gemaakte afspraken tussen de NZa en de accountantsorganisaties.

Verrekening van onder- en overproductie tussen zorgkantoren binnen één concern is mogelijk

Wij staan welwillend tegenover verzoeken van zorgaanbieders tot verrekening van onder- en overproductie binnen één concern. Hierbij kan het gaan om onder- en overproductie van één concern dat overeenkomsten heeft met één of meerdere zorgkantoren. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de opgenomen bedragen in de nacalculatie gelijk zijn. De definitief te verrekenen bedragen binnen het concern stellen wij pas vast na controle op de nacalculatie 2021, dit in verband met mogelijke correcties.

De indieningsprocedure van de nacalculatie 2021

U dient de nacalculatie uiterlijk 1 mei 2022 in bij het zorgkantoor via het NZa-portaal

Dit geldt voor alle zorgaanbieders waarmee we geen afspraken maken over kwaliteitsbudget. Zorgaanbieders met een afspraak voor het kwaliteitsbudget dienen de nacalculatie uiterlijk 1 juni 2022 in bij het zorgkantoor via het NZa-portaal. Voor de indiening maakt u gebruik van het nacalculatieformulier dat de NZa beschikbaar stelt via het NZa-portaal. De NZa informeert zorgaanbieders hierover.

Wij verwerken correctiebedragen op de regel ‘correctie zorgkantoor’

Wij informeren u binnen vier weken na indiening van de nacalculatie over het eventuele correctiebedrag. Ook de uitkomsten van materiële controle in 2021 verwerken wij in de nacalculatie. De totale financiële waarde van de correctie verwerken wij op de regel ‘correctie zorgkantoor’ van het nacalculatieformulier 2021 en lichten wij toe in de bijlage met correcties.

Na de doorvoer van de correctie staat het formulier weer ter ondertekening voor u klaar

U ondertekent het formulier opnieuw via het NZa-portaal. Daarna dienen wij het formulier tweezijdig in bij de NZa.

Als landelijke voldoende financiële ruimte is komt de overproductie voor vergoeding in aanmerking

De NZa verwerkt de nacalculatie 2021 na indiening door de zorgaanbieder en zorgkantoor Midden IJssel. De nacalculatie vindt, volgens de NZa-beleidsregel Bekostigingscyclus Wlz 2021, plaats binnen het financiële kader van de herschikkingsafspraak 2021. De Beleidsregel biedt de mogelijkheid om overeengekomen overproductie alsnog vergoed te krijgen. Wanneer er door landelijke onderproductie financiële ruimte is, kunnen zorgaanbieders met overproductie (het bedrag boven de herschikkingsafspraak) deze alsnog, eventueel naar rato, vergoed krijgen. Dit in lijn met de Beleidsregel SARS-CoV-2-virus en de NZa-beleidsregel Bekostigingscyclus Wlz 2021. In de beleidsregel is opgenomen dat tijdige indiening van de nacalculatie een voorwaarde is voor vergoeding van de overproductie.

Heeft u vragen over de nacalculatie 2021?

U kunt een e-mail sturen naar wlz@eno.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verantwoording kwaliteitsbudget 2021

2 maart 2022 - Verstegen Accountant en Zorgkantoren/ZN hebben samen, voortbordurend op het accountantsprotocol van vorig jaar en rekening houdend met de corona-perikelen, een vervolgwerkwijze ontwikkeld voor het onderzoek door de accountant op de verantwoording van het kwaliteitsbudget over 2021. Hieronder treft u het rondrekenmodel 2021, de Fizi handreiking rondrekening kwaliteitsbudget en corona-compensatie 2021 en het accountantsprotocol 2021. De deadline van indienen van de nacalculatie voor zorgaanbieders met kwaliteitsbudget is door de NZa vastgesteld op 24 juni 2022. Betrokken zorgaanbieders in onze regio zijn apart geïnformeerd over het tijdpad van zorgkantoor Midden IJssel tot die datum.

Rondrekenmodel 2021 (EXCEL)
Fizi handreiking rondrekening kwaliteitsbudget VV 2021 (Word)
Accountantsprotocol rondrekening kwaliteitsbudget VV 2021 (PDF)