Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2021

Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het programmaplan ‘Thuis in het verpleeghuis’ zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de ouderenzorg. Er is € 2,1 miljard gereserveerd, waarbij de verwachting is dat dit budget na 2021 structureel in de tarieven verwerkt wordt. De extra middelen zijn beschikbaar voor zorgaanbieders die zorg verlenen aan klanten met een indicatie 4 tot en met 10 vv in de leveringsvorm geclusterd vpt of intramuraal verblijf in een instelling. Een deel van de beschikbare middelen is beschikbaar gekomen via de reguliere tarieven (€ 435 miljoen). Voor 2021 wordt het kwaliteitsbudget met € 350 miljoen verhoogd tot € 1.450 miljoen. De € 125 miljoen die toegevoegd is aan het kwaliteitsbudget 2020 om zorgaanbieders te compenseren als gevolg van de herijking van de tarieven, blijft hiervoor gereserveerd. Dit betekent dat van het kwaliteitsbudget € 1325 miljoen (€ 975 miljoen+ € 350 miljoen) beschikbaar is voor extra personeel en andere investeringen in het kwaliteitskader.

Indienen kwaliteitsplan

Tot en met 31 december 2020 kunnen zorgorganisaties bij de zorgkantoren hun kwaliteitsplan indienen om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget. Met de tool – die als bijlage aan het kwaliteitsplan dient te worden toegevoegd – kunnen zorgorganisaties een begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De Excel tool en bijbehorende toelichting zijn te vinden in onderstaande bijlagen.

Verantwoording kwaliteitsbudget 2021

2 maart 2022 - Verstegen Accountant en Zorgkantoren/ZN hebben samen, voortbordurend op het accountantsprotocol van vorig jaar en rekening houdend met de corona-perikelen, een vervolgwerkwijze ontwikkeld voor het onderzoek door de accountant op de verantwoording van het kwaliteitsbudget over 2021. Hieronder treft u het rondrekenmodel 2021, de Fizi handreiking rondrekening kwaliteitsbudget en corona-compensatie 2021 en het accountantsprotocol 2021. De deadline van indienen van de nacalculatie voor zorgaanbieders met kwaliteitsbudget is door de NZa vastgesteld op 24 juni 2022. Betrokken zorgaanbieders in onze regio zijn apart geïnformeerd over het tijdpad van zorgkantoor Midden IJssel tot die datum.

Rondrekenmodel 2021 (EXCEL)
Fizi handreiking rondrekening kwaliteitsbudget VV 2021 (Word)
Accountantsprotocol rondrekening kwaliteitsbudget VV 2021 (PDF)