Benutting contracteerruimte 2022 – update mei/juni

Evenals voorgaande jaren hanteert Zorgkantoor Midden IJssel in 2022 een volumebeleid dat is gebaseerd op ‘geld volgt klant’. Het geld volgt daarmee de keuze die cliënten maken voor een zorgaanbieder. De totale kosten dienen te passen binnen de regionale contracteerruimte van het zorgkantoor. Deze contracteerruimte wordt door de NZa vastgesteld aan de hand van het verdeelmodel voor het macro budgettair kader voor de Wlz voor 2022.

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met april 2022 verwerkt. Dit vormt de basis voor onze huidige jaarprognose aangevuld met inschattingen voor andere effecten die van invloed zijn op de Wlz kosten voor dit jaar. Dit betreft onder meer de mogelijke effecten van de compensatie voor omzetderving en de (nieuwe) regeling voor meerzorg.

Op basis van onze huidige inzichten is onze verwachting dat de contracteerruimte voor onze regio toereikend zal zijn om de verwachte zorg in de regio te kunnen financieren. Wij blijven u maandelijks informeren over de actuele stand van zaken.