Contracteerruimte 2020

Benutting contracteerruimte 2020 – update december

De herschikking is medio november afgerond. Met alle zorgaanbieders zijn budgetafspraken voor 2020 vastgelegd die in zijn geheel passen binnen het voor ons beschikbare budgettaire kader voor 2020.

Benutting contracteerruimte 2020 – update november inclusief herschikking 2020

De herschikkingsafspraken voor 2020 zijn inmiddels in de afrondende fase. Als basis voor de herschikkingsafspraken zijn de zorgdeclaraties tot en met de maand juni genomen, waarop vervolgens enkele aanpassingen zijn verwerkt die te maken hebben met - van de extrapolatie afwijkende - productie-ontwikkelingen, maatwerkafspraken met zorgaanbieders en de effecten van de financieringsregelingen voor omzetderving vanwege Covid-19. Eindconclusie is dat wij er in zijn geslaagd om deze herschikkingsafspraken 2020 passend te maken binnen het voor ons beschikbare budgettaire kader.

Benutting contracteerruimte 2020 – update oktober

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met augustus 2020 grotendeels verwerkt. Dit vormt de basis voor onze jaarprognose aangevuld met inschattingen voor andere effecten die van invloed zijn op de Wlz kosten. Voor dit jaar betreft dit onder meer de mogelijke effecten van (maatregelen in verband met) het coronavirus. Zoals bekend zijn in dit kader aanvullende financieringsregelingen getroffen om de kosteneffecten van de coronacrisis te verminderen.

Het financiële kader is ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorige maand. Op dit moment zijn we in overleg met de zorgaanbieders in de regio om herschikkingsafspraken voor 2020 te maken. Bij deze herschikking worden naast de te verwachten productie ook de omzetderving als gevolg van corona in definitieve productieafspraken voor 2020 vastgelegd. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij deze afspraken binnen het beschikbare kader te kunnen maken.

Benutting contracteerruimte 2020 – update september

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met juli 2020 grotendeels verwerkt. Dit vormt de basis voor onze jaarprognose aangevuld met inschattingen voor andere effecten die van invloed zijn op de Wlz kosten. Voor dit jaar betreft dit onder meer de mogelijke effecten van (maatregelen in verband met) het coronavirus. Zoals bekend zijn in dit kader aanvullende financieringsregelingen getroffen om de kosteneffecten van de coronacrisis te verminderen.

De meest actuele rekenkundige prognose voor 2020 komt, met alle onzekerheden van dien, voor zorg in natura uit op een bedrag van € 296,4 mln. De momenteel voor de regio Midden IJssel beschikbare contracteerruimte bedraagt € 296,1 mln. Per saldo leidt dit op dit moment tot een voorzien tekort van € 0,3 mln. (0,1%).

Wij zetten ons samen met de andere zorgkantoren in om de landelijk nog beschikbare herverdelingsmiddelen en zogenaamde manoeuvreerruimte beschikbaar te stellen aan de zorgkantoren om uiteindelijk toch op een nul resultaat uit te kunnen komen.

Benutting contracteerruimte 2020 – update juli

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met mei 2020 grotendeels verwerkt. Dit vormt de basis voor onze jaarprognose aangevuld met inschattingen voor andere effecten die van invloed zijn op de Wlz kosten. Voor dit jaar betreft dit onder meer de mogelijke effecten van (maatregelen in verband met) het coronavirus. Zoals bekend zijn in dit kader aanvullende financieringsregelingen getroffen om de kosteneffecten van de coronacrisis te verminderen.

De meest actuele rekenkundige prognose voor 2020 komt, met alle onzekerheden van dien, voor zorg in natura uit op een bedrag van € 296,7 mln. De door de NZa vastgestelde regionale contracteerruimte voor de regio Midden IJssel is ongewijzigd en bedraagt € 296,5 mln. Per saldo leidt dit momenteel tot een voorzien tekort van € 0,2 mln. (0,1%).

Wij zetten ons samen met de andere zorgkantoren in om de landelijk nog beschikbare herverdelingsmiddelen en zogenaamde manoeuvreerruimte beschikbaar te stellen aan de zorgkantoren om uiteindelijk toch op een nul resultaat uit te kunnen komen.

Benutting contracteerruimte 2020 – update juni

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met april 2020 grotendeels verwerkt. Dit vormt de basis voor onze jaarprognose aangevuld met inschattingen voor andere effecten die van invloed zijn op de Wlz kosten. Voor dit jaar betreft dit onder meer de mogelijke effecten van (maatregelen in verband met) het coronavirus. Zoals bekend zijn in dit kader aanvullende financieringsregelingen getroffen om de kosteneffecten van de coronacrisis te verminderen. De huidige rekenkundige prognose voor 2020 komt, met alle onzekerheden van dien, voor zorg in natura uit op een bedrag van € 296,8 mln.

De regionale contracteerruimte voor de regio Midden IJssel is inmiddels vastgesteld op € 296,5 mln. Dit is een ophoging ten opzichte van het initiële budget voor onze regio en is gevolg van de verdeling door de NZa van de reeds toegekende extra € 425 mln. Met deze extra middelen is de verwachting dat, op basis van de stand van maart 2020, landelijk gezien er net geen tekort meer zal zijn (nul resultaat) en dit moet zorgkantoren en zorgaanbieders het vertrouwen bieden om voldoende zorg te kunnen blijven leveren en bekostigen in 2020. Over de inzet van de overige middelen wordt met het zogeheten mei- en augustusadvies een besluit genomen.

Zorgkantoor Midden IJssel ligt ook op koers voor een nul resultaat. Maar zoals aangegeven kent de huidige prognose van de benutting van het regiobudget de nodige onzekerheden en wij blijven u daarom maandelijks informeren over de actuele stand van zaken.

Benutting contracteerruimte 2020 – update april/mei

Evenals vorig jaar hanteert het zorgkantoor in 2020 een volumebeleid dat is gericht op ‘geld volgt klant’. Het geld volgt daarmee de keuze die cliënten maken voor een zorgaanbieder. De totale kosten dienen te vallen binnen de regionale contracteerruimte van het zorgkantoor en dit vraagt om goede maandelijkse monitoring van de gedeclareerde zorgkosten. Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met maart 2020 grotendeels verwerkt. Wat daarin nog niet echt zichtbaar is zijn de mogelijke effecten van (maatregelen in verband met) het coronavirus. Zoals bekend zijn in dit kader recentelijk aanvullende financieringsregelingen getroffen om de kosteneffecten van de coronacrisis te verminderen. In volgende maandprognoses gaan we zo goed als mogelijk is eventuele corona-effecten meenemen. De huidige eerste rekenkundige prognose voor 2020 komt, met alle onzekerheden van dien, voor zorg in natura uit op een bedrag van € 295,8 mln.

De regionale contracteerruimte voor de regio Midden IJssel is (initieel) vastgesteld op € 286,2 mln. Het Ministerie van VWS en de NZa hebben echter al in een vroeg stadium geconstateerd dat de initiële contracteerruimte van de zorgkantoren onvoldoende is om de verwachte zorgvraag in 2020 te kunnen financieren. Met een brief van 20 april jl. heeft het Ministerie van VWS aan de zorgkantoren laten weten extra financiële middelen vrij te maken om het door de NZa en zorgkantoren begrote (landelijke) tekort van circa €550 mln. (stand maart 2020) aan te vullen en daarmee zorgkantoren en zorgaanbieders het vertrouwen te bieden om voldoende zorg te kunnen blijven leveren en bekostigen in 2020. De NZa is gevraagd om €425 miljoen van deze extra middelen zo spoedig mogelijk te verdelen over de zorgkantoorregio’s. Over de inzet van de overige middelen wordt met het zo geheten mei- en augustusadvies een besluit genomen.

Op basis van bovengenoemde inzichten is de huidige verwachting dat de contracteerruimte voor onze regio toereikend zal zijn om de verwachte zorg in de regio te kunnen financieren. Maar zoals aangegeven kent de huidige prognose van de benutting van het regiobudget de nodige onzekerheden en wij blijven u daarom maandelijks informeren over de actuele stand van zaken.