Contracteerruimte 2019

Benutting contracteerruimte 2019 – update oktober

Op dit moment zijn de declaraties tot en met augustus 2019 volledig verwerkt en hierin is een beperkte stijging van de zorgkosten zichtbaar. Op basis van de gedeclareerde zorg is een geactualiseerde prognose gemaakt van de benutting van de contracteerruimte in de regio Midden IJssel voor 2019 waarbij onverminderd naar voren komt dat de regionale contracteerruimte in Midden IJssel niet toereikend is om de geprognosticeerde zorgproductie in 2019 volledig te kunnen financieren. De beschikbare contracteerruimte voor Midden IJssel bedroeg, na interne overheveling van onbenutte PGB-middelen en de verwerking van het Budgettair Kader 2019 NZa, € 263,9 mln. Op basis van de huidige prognose betekent dit een tekort van circa € 7,0 mln.

In de afgelopen periode is er zowel met andere zorgkantoren als met de NZa/VWS gesproken over de budgettaire problematiek binnen de Wlz. Vrijwel alle zorgkantoren voorzien een tekort voor dit jaar en VWS heeft middels de kaderbrief inmiddels landelijk € 470 mln. extra toegekend voor 2019 (waarvan € 60 mln. nog niet definitief is onderverdeeld).. Onze inspanningen hebben er al toe geleid dat twee collega-zorgkantoren contracteerruimte naar Midden IJssel hebben overgeheveld waarmee het tekort in Midden IJssel met € 4 mln. is afgenomen. Daarnaast blijven zorgkantoren aanhoudend inspanningen verrichten om extra middelen vrij te maken voor de toenemende Wlz zorg. Op dit moment verwachten wij met de gerealiseerde overheveling vanuit twee collega-zorgkantoren, het mogelijke aandeel in de nog te verdelen €60 mln én een (interne) overheveling vanuit onbenutte PGB-middelen in de regio het verwachte tekort in de regio te kunnen terugbrengen naar minder dan 0,5%.

Afhankelijk van de definitief beschikbaar regiokader voor 2019 zal moeten blijken in welke mate bij de herschikking de budgetafspraken passend gemaakt moeten worden.

Benutting contracteerruimte 2019 – update september

Op dit moment zijn de declaraties tot en met juli 2019 volledig verwerkt en hierin is wederom een toename van zorgkosten zichtbaar. Op basis van de gedeclareerde zorg is een geactualiseerde prognose gemaakt van de benutting van de contracteerruimte in de regio Midden IJssel voor 2019 waarbij onverminderd naar voren komt dat de regionale contracteerruimte in Midden IJssel niet toereikend is om de geprognosticeerde zorgproductie in 2019 volledig te kunnen financieren. De beschikbare contracteerruimte voor Midden IJssel bedroeg, na interne overheveling van onbenutte PGB-middelen en de verwerking van het Budgettair Kader 2019 NZa,

€ 263,9 mln. Op basis van de huidige prognose betekent dit een tekort van circa € 6,1 mln.

In de afgelopen periode is er zowel met andere zorgkantoren als met de NZa/VWS gesproken over de budgettaire problematiek binnen de Wlz. Vrijwel alle zorgkantoren voorzien een tekort voor dit jaar en VWS heeft middels de kaderbrief inmiddels landelijk € 470 mln. extra toegekend voor 2019 (waarvan € 60 mln. nog onverdeeld is en ook nog niet bekend is hoe de verdeling zal plaatsvinden). Dit blijft echter naar het oordeel van de zorgkantoren ontoereikend. Onze inspanningen hebben er al wel toe geleid dat inmiddels twee collega-zorgkantoren de bereidheid hebben uitgesproken contracteerruimte naar Midden IJssel over te willen hevelen waarmee het tekort in Midden IJssel met maximaal € 4 mln. zal kunnen afnemen. Na deze overheveling bedraagt het berekende tekort voor ons regiokader echter nog circa € 2,1 mln. (0,8%).

Hoewel de inspanningen van de zorgkantoren er op gericht blijven om voldoende extra middelen te verkrijgen achten wij het gezien de huidige stand van zaken welhaast onvermijdelijk dat bij de herschikking de budgetafspraken passend gemaakt moeten worden binnen het uiteindelijke beschikbare regiokader.

Benutting contracteerruimte 2019 – update augustus

Op dit moment zijn de declaraties tot en met juni 2019 volledig verwerkt en hierin is wederom een toename van zorgkosten zichtbaar. Op basis van de gedeclareerde zorg is een geactualiseerde prognose gemaakt van de benutting van de contracteerruimte in de regio Midden IJssel voor 2019 waarbij onverminderd naar voren komt dat de regionale contracteerruimte in Midden IJssel niet toereikend is om de geprognosticeerde zorgproductie in 2019 volledig te kunnen financieren. De beschikbare contracteerruimte voor Midden IJsel bedraagt, na interne overheveling van onbenutte PGB-middelen en de verwerking van het mei-advies van de NZa, momenteel € 263,9 mln. Op basis van de huidige prognose voorzien wij echter een berekend tekort van circa € 6,8 mln.

In de afgelopen periode is er zowel met andere zorgkantoren als met de NZa/VWS gesproken over de budgettaire problematiek binnen de Wlz. Vrijwel alle zorgkantoren voorzien een tekort voor dit jaar en VWS heeft middels de kaderbrief inmiddels landelijk € 470 mln. extra toegekend voor 2019 (waarvan € 60 mln. nog onverdeeld is en ook nog niet bekend is hoe de verdeling zal plaatsvinden). Daarbij is tevens aangegeven dat het kader 2019 waarschijnlijk niet verder zal worden aangepast. Dit blijft echter naar het oordeel van de zorgkantoren ontoereikend. Onze inspanningen hebben er al wel toe geleid dat inmiddels twee collega-zorgkantoren de bereidheid hebben uitgesproken contracteerruimte naar Midden IJssel over te willen hevelen waarmee het tekort in Midden IJssel met maximaal € 4 mln. zal kunnen afnemen. Na deze overheveling bedraagt het berekende tekort voor ons regiokader echter nog circa € 2,8 mln. (1,0%).

Hoewel de inspanningen van de zorgkantoren er op gericht blijven om voldoende extra middelen te verkrijgen achten wij het gezien de huidige stand van zaken welhaast onvermijdelijk dat bij de herschikking de budgetafspraken passend gemaakt moeten worden binnen het uiteindelijke beschikbare regiokader.

Benutting contracteerruimte 2019 – update juli

Op dit moment zijn de declaraties tot en met mei 2019 volledig verwerkt. Op basis hiervan is een geactualiseerde prognose gemaakt van de benutting van de contracteerruimte in de regio Midden IJssel. In deze prognose komt onverminderd naar voren dat de regionale contracteerruimte in Midden IJssel niet toereikend is om de geprognotiseerde zorgproductie in 2019 volledig te financieren. De beschikbare contracteerruimte voor Midden IJsel bedraagt, na interne overheveling van onbenutte PGB-middelen en de verwerking van het mei-advies van de NZa, momenteel €263,9 mln. Op basis van de huidige prognose voorzien wij echter een berekend tekort van circa €6 mln. (dat is 2,3%).

In de afgelopen periode is er zowel met andere zorgkantoren als met de NZa/VWS gesproken over de budgettaire problematiek binnen de Wlz. Vrijwel alle zorgkantoren voorzien een tekort voor dit jaar en VWS heeft middels de kaderbrief inmiddels landelijk al €470 mln. extra toegekend voor 2019. Dit is echter naar het oordeel van de zorgkantoren nog niet toereikend. Onze inspanningen hebber er al wel toe geleid dat een van de collega-zorgkantoren de bereidheid heeft uitgesproken contracteerruimte naar Midden IJssel over te willen hevelen waarmee het tekort in Midden IJssel met €2 mln. zal kunnen afnemen. Na deze overheveling bedraagt het berekend tekort circa €4 mln. (1,5%). In augustus 2019 komt de NZa met een aanvullend advies op basis van actuele gegevens en zal VWS de situatie opnieuw bekijken.

Hoewel de inspanningen van de zorgkantoren er op gericht blijven om voldoende extra middelen te verkrijgen achten wij het zeker mogelijk dat bij de herschikking de budgetafspraken passend gemaakt moeten worden binnen het uiteindelijke beschikbare kader.

Benutting contracteerruimte 2019 – update mei

Op dit moment zijn de declaraties tot en met maart 2019 volledig verwerkt. Op basis hiervan is een geactualiseerde prognose gemaakt van de benutting van de contracteerruimte in de regio Midden IJssel. Deze prognose bevestigt het beeld dat er eerder al was, namelijk dat meerdere signalen er op wijzen op dat de huidige contracteerruimte 2019 in de regio Midden IJssel niet toereikend is om de verwachte Wlz zorg in 2019 volledig te financieren. Het, in gezamenlijk zorgkantoorverband afgegeven signaal hierover, richting de NZa en het Ministerie van VWS heeft nog geen concrete uitkomsten opgeleverd.

Zoals vorige maand werd toegezegd is aan de zorgaanbieders in de regio inmiddels voor de eerste keer een actuele prognoseberekening op instellingsniveau toegezonden waardoor zorgaanbieders ook op instellingsniveau beschikken over een actuele prognose.

Benutting contracteerruimte 2019 – update april

Evenals vorig jaar hanteert het zorgkantoor in 2019 een volumebeleid dat is gericht op ‘geld volgt klant’. Het geld volgt daarmee de keuze die cliënten maken voor een zorgaanbieder. De totale kosten dienen te vallen binnen de regionale contracteerruimte van het zorgkantoor en dit vraagt om goede maandelijkse monitoring van de gedeclareerde zorgkosten. Op dit moment (april 2019) zijn de declaraties over januari en februari 2019 grotendeels verwerkt, de aanlevering en verwerking van de maand maart vindt momenteel nog plaats. Hoewel de declaraties over januari en februari een zeer smalle basis vormen voor een jaarprognose voor 2019 wijzen meerdere signalen er op dat de huidige contracteerruimte 2019 in de regio Midden IJssel niet toereikend is om de verwachte Wlz zorg in 2019 volledig te financieren.

De problematiek die wij in onze regio met de contracteerruimte verwachten is ook in andere zorgkantoorregio’s aan de orde. Daarover is in gezamenlijk zorgkantoorverband al een duidelijk signaal afgegeven richting de NZa en het Ministerie van VWS.

Naast de maandelijkse monitoring op regionaal niveau en berichtgeving via onze website gaan wij u nog tweemaandelijks een actuele prognoseberekening op instellingsniveau toezenden. De eerste toezending is binnen enkele weken voorzien.