Zorginkoop

Zorgkantoor Midden IJssel
Zorgkantoor Midden IJssel is verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende, kwalitatief goede en doelmatige Wlz zorg voor de Wlz zorgvragers in deze regio. Hiervoor contracteren wij zorgaanbieders die aan onze contracteereisen kunnen voldoen.

Om te komen tot contracten met zorgaanbieders voor Wlz zorg stellen wij jaarlijks een inkoopkader op. In dit inkoopkader zijn de randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten omschreven om in aanmerking te komen voor een contract.

De opstelling van dit inkoopkader gebeurt grotendeels in gezamenlijk verband met alle andere zorgkantoren, maar er is ook ruimte om speerpunten voor de regionale zorginkoop vast te stellen. Dit om het ingekochte zorgaanbod ook zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de specifieke zorgbehoeften in de regio. Op deze webpagina’s treft u informatie aan over zorginkoop en zorginkoopbeleid van zorgkantoor Midden IJssel.

Door meerdere en vooral verschillende zorgaanbieders te contracteren ontstaan er keuzemogelijkheden voor zorgvragers, waardoor deze zelf de meest passende zorgaanbieder kan uitkiezen. Het zorgkantoor beschikt voor de zorgafspraken in de regio over een beperkte financiële contracteerruimte. Wij streven er naar om binnen dit beschikbare kader zoveel mogelijk zorgvragers te voorzien van kwalitatief goede zorg én – met behulp van het zogenaamde ‘geld-volgt-klant’-model - de keuzevrijheid van klanten te faciliteren. Op deze webpagina’s informeren wij de zorgaanbieders in de regio over de mate waarin het regiobudget nog toereikend is voor het blijven hanteren van het ‘geld-volgt- klant’- model of dat er wordt overgestapt op het budgetmodel van financiering.

Omdat het zorgkantoor de inbreng van klanten zeer waardevol acht vindt er regelmatig overleg plaats met regionale cliëntenraden en/of cliëntenvertegenwoordigers. De tijdens deze overleggen uitgewisselde inzichten en ervaringen nemen wij zo mogelijk weer mee in het zorginkoopbeleid. Aangezien zorgkantoren ook zorgdragen voor de inkoop van onafhankelijke cliëntenondersteuning (OCO) treft u op deze webpagina’s ook hierover informatie aan.

Om een indruk te krijgen van het gezamenlijke inkoopbeleid van de zorgkantoren hebben deze de hoofdlijnen samengevat in een publiekversie inkoopkader Wlz 2018-2020. Deze kunt u hieronder downloaden.

Verzorging ouderen