Fase 3 Beleidsregel Covid-19

Zorgkantoor Midden IJssel
U kunt als zorgaanbieder een vergoeding aanvragen voor doorlopende kosten, die als gevolg van Covid-19 zijn gemaakt en vallen in fase 3. De omzetdervingsperiodes in fase 3 zijn als volgt:

Gehandicaptenzorg (ghz):

  • intramurale zorg en extramurale dagbesteding/dagbehandeling: de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020;extramurale zorg: de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Geestelijke gezondheidszorg (ggz):

  • intramurale zorg: de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020;extramurale zorg: de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Ouderenzorg (vv):

  • intramurale zorg: de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020;
  • extramurale dagbesteding: de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020;
  • extramurale zorg: de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Voor de NZa Beleidsregel fase 3 (bijlagen 1a + 1b) klikt u op onderstaande links:

Voorwaarden

U kunt deze vergoeding alleen ontvangen wanneer sprake is van één van de volgende situaties:

a. Nieuwe besmetting: een zorgaanbieder die de prestaties levert zoals beschreven in de beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020’, met uitzondering van de prestaties dagbesteding met de prestatiecodes H900, H902, H903, H904, H906, H910, H913, H914, H915, H916, H920, H921, H922, H930, H931, H933, H944, en geconfronteerd wordt met de gevolgen van een nieuwe besmetting onder zijn cliënten in fase 3 waardoor minder zorg met verblijf of vpt kan worden geleverd in fase 3;

b. Nieuwe besmetting: een zorgaanbieder die de prestaties levert zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beleidsregel en omzetderving en doorlopende kosten als gevolg van het Covid-19 virus in fase 3 heeft, omdat de dagbesteding/dagbehandeling niet verantwoord kan worden geleverd. Voor deze aanvraag geldt dat een bestuurdersverklaring moet worden meegezonden. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van format 1 op de eerste pagina in bijlage 2 (PDF). Als de zorg geleverd wordt op de woonlocatie oftewel thuis bij de cliënt dan moet van bijlage 2 (PDF) format 2 op de tweede en derde pagina ingevuld worden;

c. Geen nieuwe besmetting: een zorgaanbieder die Wlz-omzetprestaties fase 3 levert en omzetderving en doorlopende kosten als gevolg van het Covid-19 virus in fase 3 heeft waarbij er geen sprake is van een nieuwe besmetting zoals beschreven onder situatie A. Bijvoorbeeld een nieuwe besmetting met het Covid-19 virus in het werkgebied van de zorgaanbieder of de na-ijl effecten van een eerdere besmetting bij de zorgaanbieder. Voor deze aanvraag geldt dat een bestuursverklaring (pdf) moet worden meegezonden. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van format 3 (PDF).

Hoe doet u een aanvraag?

Als één van de bovenstaande situaties zich voordoet, dient u dit te melden bij uw zorginkoper, zodat wij op de hoogte zijn van knelpunten in de zorgverlening en kunnen helpen deze op te lossen.