Informatie voor zorgaanbieders vanwege het coronavirus

Zorgkantoor Midden IJssel
Op deze pagina informeren wij u over de gevolgen van de coronacrisis en maatregelen die getroffen worden.

Actuele informatie

Publicatiedatum 22 april 2021
VWS verleent zorgaanbieders een uitstelmogelijkheid van vier maanden voor het indienen van de gecontroleerde jaarrekening. De uitstelmogelijkheid voor de gecontroleerde jaarrekening vormt voor zorgaanbieders in de Wlz geen belemmering om de gegevens voor de nacalculatie Wlz 2020 en het kwaliteitsbudget 2020 tijdig in te dienen bij het zorgkantoor. In dit bericht benadrukken zorgkantoren en de NZa een aantal handvatten waarmee onnodige vertraging van de financiële verantwoording Wlz 2020 en daarmee gepaarde onzekerheden kan worden voorkomen.

Publicatiedatum 4 maart 2021
De procesplanning en de kaders waarbinnen de nacalculatie 2020 wordt ingevuld, zijn bekend. Meer informatie, een overzicht van de planning en de formulieren die u dient in te vullen, treft u hier.

Publicatiedatum februari 2021

 • Fase 4 beleidsregel NZa. Wlz-zorgaanbieders kunnen ook in 2021 een beroep doen op financiële compensatie in relatie tot het Covid-19virus. De NZa heeft hiervoor twee beleidsregels gepubliceerd Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 (BR/REG-21148) en Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 (BR/REG-21149a).

NB. Controleer op de website van de NZa of u de meest actuele versie van de beleidsregel heeft. Meer informatie over beide regelingen vindt u via onderstaande link:

Publicatiedatum 07 oktober 2020

 • Fase 3 Beleidsregel Covid-19. U kunt als zorgaanbieder een vergoeding aanvragen voor doorlopende kosten, die als gevolg van Covid-19 zijn gemaakt en vallen in fase 3. De omzetdervingsperiodes in fase 3 kunt u lezen via onderstaande link:

Publicatiedatum 29 september 2020

 • Aanpassing tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met COVID-19
  Met Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is gewerkt aan een pragmatische invulling van compensatie van omzetderving binnen de subsidiesystematiek met minimale administratieve lasten. De afspraken over wijziging zijn opgenomen in de bijlage en zullen in het najaar leiden tot formele aanpassing van de subsidieregeling. Vooruitlopend op deze formele aanpassing wordt nu uitwerking gegeven aan het beschikbaar stellen van middelen in verband met de omzetderving door COVID-19.

Publicatiedatum 27 juli 2020, aangepast 26 augustus 2020

Publicatiedatum 21 juli 2020

 • Handreiking registratie Corona-impact
  Fizi heeft in samenwerking met de brancheorganisaties ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz een handreiking geschreven met uitgangspunten rondom de registratie van de Corona-impact. Het is een handreiking. Een raamwerk waarlangs een zorgaanbieder kan kijken hoe bepaalde kosten en omzetderving toegerekend kunnen worden.

Publicatiedatum 14 juli 2020

 • Verlenging Beleidsregel Covid-19 (Fase 2)
  De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van VWS de termijn verlengd voor de mogelijkheid tot compensatie voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Door de corona-uitbraak hebben zij soms meer kosten moeten maken. Ook kregen ze soms minder inkomsten omdat minder cliënten gebruik maken van de langdurige zorg. In die gevallen kunnen ze met het zorgkantoor een compensatie afspreken hiervoor.
  De verlenging van de steunmaatregelen verschilt in opdracht van het ministerie per sector. De compensatie wordt voor de intramurale gehandicaptenzorg inclusief extramurale dagbesteding, en de intramurale ggz verlengd tot 1 augustus 2020. De intramurale ouderenzorg kan tot 1 september 2020 compensatie krijgen. Voor de overige onderdelen van de langdurige zorg eindigt de compensatie 1 juli 2020.
  Op de website van de NZa treft u het volledige nieuwsbericht aan.
  https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/07/03/nza-verlengt-compensatie-omzetverlies-en-extra-kosten-in-langdurige-zorg

Publicatiedatum 20 mei 2020

Publicatiedatum NZa 19 mei 2020

Publicatiedatum 24 april 2020

Publicatiedatum 17 april 2020

Informatie over coronacrisis

Informatie van de overheid over coronacrisis