Controles

Zorgkantoor Midden IJssel
Zorgkantoor Midden IJssel heeft de maatschappelijke verplichting om toe te zien op een correct declaratieverkeer. 
Zorgkantoor Midden IJssel

Zo borgen we dat iedere zorgaanbieder krijgt waar hij/zij recht op heeft, niet meer en niet minder. Eén van de middelen om toe te zien op correct declaratieverkeer is de materiële controle. Bij materiële controle wordt nagegaan of de levering van de gedeclareerde zorg of behandeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of deze doelmatig is geweest. In dit controleplan (PDF) leest u meer over de materiële controle.

Samenloop controles Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Zorgverzekeraars controleren sinds 1 april 2018 actief of declaraties ten onrechte ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden gebracht, terwijl de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald moet worden (de zogenoemde samenloopcontroles). Het gaat onder meer om controles op declaraties voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg, mondzorg, farmacie en eerstelijnsdiagnostiek. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht om hun declaraties op samenloop met Wlz-indicaties te controleren, maar konden dat tot nu toe niet optimaal doen omdat relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Dat kan nu wel. Zowel aanbieders als brancheverenigingen zijn over de controles geïnformeerd. Voor meer informatie, zie de landelijke Q&A van Zorgverzekeraars Nederland of neem contact op met het zorgkantoor.