PGB zorg inkopen

Zorgkantoor Midden IJssel
Informatie over het inkopen van zorg met een PGB-Wlz
Zorgkantoor Midden IJssel

Over het inkopen van zorg met een PGB-Wlz is de volgende informatie van belang:

 1. Zorgovereenkomst sluiten met zorgverleners
 2. Bestedingsvrijheid
  2.1 Logeeropvang
  2.2 Vervoer naar en van de dagbesteding
  2.3 Bewoners wooninitiatief
  2.4 Vergoedingenlijst: wel of niet vergoed?
 3. Zorgovereenkomst en Zorgbeschrijving
  3.1 Zorgovereenkomst
  3.2 Zorgbeschrijving
 4. Declaraties
  4.1 Vast maandloon
  4.2 Maandelijks budgetoverzicht
  4.3 Eisen aan de declaraties
 5. Maximumtarieven
 6. Inhouden van loonbelasting
 7. Overige taken SVB Servicecentrum PGB
 8. Zorgaanbieders onder verscherpt toezicht

1. Zorgovereenkomst sluiten met zorgverleners

Met een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u een zorgovereenkomst sluiten met een zorgverlener die u zelf uitkiest. Dat kan een kennis of iemand uit uw familie zijn. Maar het kan ook een zorgverlener zijn die nu al regelmatig zorg aan u verleent. U kunt er ook voor kiezen om zorg in te kopen bij een zorginstelling, een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of een particuliere organisatie. U moet wel altijd kwalitatief verantwoorde zorg inkopen, dat is een belangrijke verplichting bij het PGB-Wlz.

2. Bestedingsvrijheid

U mag het PGB-Wlz alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorgfuncties:

 • persoonlijke verzorging;
 • verpleging;
 • begeleiding;
 • huishoudelijke hulp;
 • logeeropvang.

2.1 Logeeropvang

Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week.

Het is van belang dat de zorgaanbieder zorgt voor een beschermende woonomgeving. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving. Verder moet er sprake zijn van samenhangende zorg, wat betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is, om veilig te logeren. Het betekent echter ook dat u tijdens het logeren geen extra zorg kunt betalen.

U kunt logeeropvang inkopen bij familie, maar ook dan moet er een beschermende woonomgeving zijn en moet er sprake zijn van samenhangende zorg.

Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk.

2.2 Vervoer naar en van de dagbesteding

Onder voorwaarden mag u het PGB-Wlz ook besteden aan de kosten die zijn gemaakt om u naar en van de dagbesteding te vervoeren. De voorwaarden zijn als volgt:

het PGB is toegekend voor de zorgfunctie 'begeleiding groep met vervoer', of;
u heeft een indicatie voor een zorgprofiel VV (verzorging en verpleging).

2.2 Bewoners wooninitiatief

Woont u in een wooninitiatief (dat wil zeggen: u staat bij de gemeente ingeschreven op het adres van een geclusterde woonvorm waar meerdere PGB--budgethouders wonen)? Dan mag u in 2021 maximaal € 4.652,-- besteden aan de kosten van de zorginfrastructuur van het wooninitiatief. Hiernaast is een jaarlijkse toeslag kwaliteit V&V mogelijk van maximaal € 4.229,-- .

Om als PGB-Wlz-wooninitiatief te worden aangemerkt, moet het wooninitiatief aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met onze afdeling PGB via (0570) 68 74 51. of stuur een mail naar pgb@eno.nl.

2.4 Vergoedingenlijst: wel of niet vergoed?

De zorgkantoren gebruiken een ‘vergoedingenlijst' (PDF). Op deze lijst staat waar u uw budget wel en niet aan kunt uitgeven. Deze lijst wijzigt elk jaar per 1 januari. Het kan daardoor zijn dat u zorg die u in het afgelopen jaar wel kon inkopen met uw budget in het huidige jaar niet meer kunt inkopen. Leest u ook de bijbehorende legenda.

3. Zorgovereenkomst en Zorgbeschrijving

Als het budget is toegekend, ontvangt u van het zorgkantoor een starterspakket. Daarin zitten de volgende formulieren: twee machtigingsformulieren van de SVB, een model-zorgbeschrijving en een toelichting en voorbeeld van een zorgbeschrijving.

3.1 Zorgovereenkomst

U moet met uw zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. In de zorgovereenkomst vermeldt u:

 • welke soort zorg u heeft afgesproken;
 • de prijs die u voor die zorg betaalt.

Deze zorgovereenkomst moeten u of uw gewaarborgde hulp én uw zorgverlener ondertekenen.

U vindt de modelovereenkomsten op de website van het SVB Servicecentrum PGB (SVB). U kunt de modelovereenkomsten ook opvragen bij de SVB via telefoonnummer (030) 264 82 00.

De SVB controleert of uw zorgovereenkomst correct is ingevuld en of deze voldoet aan alle wettelijke eisen. Als de zorgovereenkomst niet goed is ingevuld dan neemt de SVB contact met u op en adviseert u over de op te stellen overeenkomst.

U moet een kopie van de zorgovereenkomst in uw PGB-administratie bewaren. Het is namelijk mogelijk dat het zorgkantoor om een kopie vraagt bij een intensieve controle van uw PGB.

3.2 Zorgbeschrijving

Voor iedere zorgverlener moet u een zorgbeschrijving (PDF) opstellen. In de zorgbeschrijving vermeldt u wat uw zorgbehoefte is en welke zorg de zorgverlener aan u geeft. Deze zorgbeschrijving moet worden ondertekend door u en door uw zorgverlener. Meer informatie in de toelichting en een voorbeeld (PDF).

Op basis van uw zorgbeschrijving controleert het zorgkantoor of de door u gewenste zorg en zorgverlener betaald mogen worden vanuit het PGB-Wlz. Deze controle vindt vooraf plaats. Bij goedkeuring ontvangt u van het zorgkantoor een akkoord voor de te verlenen zorg.
Verandert de zorg? Dan moet u ook een andere zorgbeschrijving opstellen en deze voor goedkeuring naar het zorgkantoor sturen. Ook deze nieuwe zorgbeschrijving wordt door het zorgkantoor gecontroleerd.

Heeft u vragen? Of moet u bij een kleine verandering de zorgbeschrijving veranderen? Dan kunt u contact opnemen met het zorgkantoor via telefoonnummer (0570) 68 74 51.

4. Declaraties

Heeft het zorgkantoor uw zorgbeschrijving goedgekeurd èn is de zorgovereenkomst verwerkt door de SVB? Dan kunt u de ondertekende declaraties van deze zorgverlener gaan declareren bij de SVB. Daarvoor kunt u gebruik maken van het online declaratieportaal 'Mijn PGB' van de SVB. Daarmee geeft u uw declaraties digitaal door. Het is natuurlijk ook mogelijk om papieren declaraties naar de SVB te sturen. Nadat de SVB uw declaratie heeft ontvangen, betaalt de SVB uw zorgverlener of zorginstelling uit uw budget.

4.1 Vast maandloon

Bent u een vast maandloon overeengekomen met uw zorgverlener? Dan is het niet nodig om declaraties naar de SVB te sturen.

4.2 Maandelijks budgetoverzicht

De SVB stuurt elke maand een overzicht van uw budget naar u toe. Daarin staat wat er is betaald, maar ook hoeveel budget u nog heeft voor de rest van het jaar. Daarnaast kunt u op ieder moment via 'Mijn PGB' van de SVB online uw betalingen en budget bekijken.

4.3 Eisen aan de declaraties

U moet afspreken met uw zorgverlener dat u de declaraties niet betaalt (lees: door de SVB laat betalen) als de zorgverlener de declaratie niet binnen zes weken na de maand waarin de zorg aan u is verleend bij u heeft ingediend. U kunt uw zorgverlener anders niet op tijd laten betalen door de SVB.

Verder moeten op de ondertekende declaratie de volgende gegevens staan:

 • de naam van de zorgverlener;
 • het burgerservicenummer (BSN) of het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de zorgverlener;
 • de dagen waarop is gewerkt;
 • het uurtarief;
 • het aantal te betalen uren per dag.

Uitzondering: Bij 'begeleiding groep' en bij 'logeeropvang' moet het tarief per dagdeel of etmaal vermeld worden op de declaratie.

Als in uw indicatiebesluit staat dat een partner, ouder of huisgenoot wegens overbelasting niet in staat is om gebruikelijke zorg te leveren, dan mag u deze partner, ouder of huisgenoot niet betalen vanuit uw PGB.

5.1 Maximumtarieven vanaf 1 januari 2021

U mag niet meer dan € 21,14 per uur of dagdeel betalen aan uw zorgverlener.

Alleen professionele zorgverleners mogen tegen een hoger tarief worden uitbetaald. Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgverlener:

 • als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
 • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;
 • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die beschikt over een door de Belastingdienst afgegeven Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en geen familie van u is.

Deze professionele zorgverleners mag u niet meer betalen dan € 66,60 per uur of € 61,32 per dagdeel. U mag hen alleen meer betalen voor zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. Op de website van de Nza, onder de zoekterm CA-BR-1510b, staat meer informatie over dit hogere tarief.

Voor logeeropvang geldt geen maximumtarief.

6. Inhouden van loonbelasting

Geen inhouding loonbelasting en sociale premies
U hoeft geen loonbelasting in te houden in de volgende situaties:

 • Uw zorgverlener is een instelling.
 • Uw zorgverlener is uw partner, een eerste of tweede graads familielid van de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger, een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), uw bewindvoerder of uw curator.
 • Uw zorgverlener werkt voor u op basis van een arbeidsovereenkomst, op niet meer dan drie dagen per week.

Uw zorgverlener is dan zelf verantwoordelijk voor de opgave en afdracht van de loonbelasting.

Wel inhouding loonbelasting en sociale premies
In de volgende situaties is het verplicht om loonbelasting en sociale premies in te houden:

 • Uw zorgverlener is op meer dan drie dagen per week op basis van een arbeidsovereenkomst voor u werkzaam.
 • Uw zorgverlener werkt op drie dagen of minder dan drie dagen per week voor u en u heeft met de zorgverlener afgesproken dat u loonbelasting inhoudt (opting in).

Bepaling wel of geen inhouding loonbelasting
Het SVB Servicecentrum PGB beoordeelt bij de registratie van de zorgovereenkomst of loonbelasting moet worden ingehouden. De SVB zorgt dan voor die inhouding en ook voor de afdracht aan de Belastingdienst.

7. Overige taken SVB Servicecentrum PGB

 • Bent u wettelijk verplicht het loon aan uw zieke zorgverlener door te betalen? Dan zorgt de SVB hiervoor. U kunt uw PGB dan gebruiken om een vervangende zorgverlener te betalen.
 • De SVB beantwoordt telefonisch uw vragen op het terrein van arbeidsrecht. Het telefoonnummer van de SVB is (030) 264 82 00.
 • De SVB stuurt modelovereenkomsten naar u toe.
 • De SVB heeft voor alle budgethouders een verzekering voor rechtsbijstand en een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) afgesloten. U kunt een beroep op deze verzekeringen doen als u een arbeidsrechtelijk conflict heeft met uw zorgverlener of als uw zorgverlener schade veroorzaakt.

De gegevens van het SVB Servicecentrum PGB zijn:
Telefoon: (030) 264 82 00
Internet: www.svb.nl/pgb
Postadres: Postbus 8038, 3503 RA Utrecht

8. Zorgaanbieders onder verscherpt toezicht

Als u zelf zorg inkoopt met uw budget en u krijgt deze zorg van een zorgaanbieder, let u dan op het volgende: De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft als taak toezicht houden op de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgaanbieders. Het komt voor dat de IGZ bepaalt dat een zorgaanbieder niet voldoet aan de normen voor kwalitatieve zorg. De IGZ kan maatregelen nemen in de vorm van verscherpt toezicht.

De IGZ publiceert op haar website altijd de namen van zorgaanbieders die onder verscherpt toezicht staan. Bekijk de nieuwsberichten van IGZ.