PGB verplichtingen

Zorgkantoor Midden IJssel
Hieronder staan een aantal belangrijke verplichtingen die horen bij een persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer u niet voldoet of niet kunt voldoen aan de verplichtingen, dan kan dat gevolgen hebben voor uw PGB. Het volledige overzicht van de verplichtingen staat in de Regeling langdurige zorg.
Zorgkantoor Midden IJssel

Aan te leveren documenten

a. U bent verplicht om documenten (aanvraagformulier, budgetplan, indien van toepassing een gewaarborgde hulp formulier, zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen) ten behoeve van het aanvraagproces aan te leveren bij het Zorgkantoor. De documenten dienen goedgekeurd te zijn door het Zorgkantoor om te kunnen declareren. De Zorgovereenkomst dient daarnaast ook goedgekeurd te zijn door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om de declaraties uit te kunnen betalen.

b. U bent verplicht om de documenten (aanvraagformulier, budgetplan, indien van toepassing een gewaarborgde hulp formulier, zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen) aan te passen, als het zorgkantoor aangeeft dat deze documenten aangepast dienen te worden.

c. Het persoonsgebonden budget gebruikt u alleen voor het uitbetalen van zorg. U bent verplicht om de betalingen aan de zorgverlener te laten verlopen via de SVB, u mag dat niet zelf doen.

Het inkopen van de zorg

d. De zorg die u inkoopt dient te voldoen aan de voorwaarde van de vergoedingenlijst (PDF) en dient altijd aan te sluiten bij uw CIZ indicatie.

e. Een belangrijke voorwaarde is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt met uw PGB-Wlz. Als budgethouder bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw zorg.

U kunt onder andere denken aan:

 1. Stel voor uzelf vast wat u belangrijk vindt voor uw zorg (bijvoorbeeld is de zorgverlener deskundig).
 2. Vraag referenties aan uw zorgverlener.
 3. Kan uw zorgverlener een Verklaring Omtrent het Gedrag laten zien?

f. Daarnaast moet er sprake zijn van een verantwoorde situatie.

Daarbij kunt u onder andere denken aan:

 1. De zorgverlener moet in staat zijn invulling te geven aan de zorgvraag van de budgethouder.
 2. Langdurige, intensieve zorg kan meestal niet door één en dezelfde zorgverlener geleverd worden. Het is aan te raden dat de zorg geleverd wordt door meerdere zorgverleners, zodat er een verantwoorde situatie ontstaat.

g. U bent verplicht er voor te zorgen dat een zorgverlener niet meer dan veertig uur in één week werkzaamheden voor u verricht.

h. Als in uw indicatiebesluit staat dat een huisgenoot, partner of ouder wegens overbelasting niet in staat is om feitelijk gebruikelijke zorg aan u te leveren, dan mag u deze huisgenoot, partner of ouder niet betalen vanuit uw PGB.

i. Het is niet toegestaan dat u het PGB besteedt aan logeeropvang buiten de Europese Unie.

j. Woont u in een kleinschalig wooninitiatief en ontvangt u hiervoor een toeslag? Dan mag u maximaal het bedrag van de toeslag besteden aan de zorginfrastructuur van het wooninitiatief.

Veranderingen doorgeven

k. Voor elke verandering in de geboden zorg, stuurt u een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar het Zorgkantoor.

l. U bent verplicht om zelf, of op verzoek van het Zorgkantoor, informatie of veranderingen door te geven die betrekking kunnen hebben op het persoonsgebonden budget. Het gaat hierbij onder andere om:

 1. Uitstel (surseance) van betaling;
 2. Faillissement;
 3. (Verzoek tot) schuldsanering (Wsnp);
 4. Wanneer er bij de gemeentelijke basisadministratie geen of een onjuist woonadres bekend is;
 5. Opname;
 6. Verhuizing;
 7. Detentie;

Meldingen aan het zorgkantoor kunt u doen door middel van het invullen, ondertekenen en opsturen van het wijzigingsformulier PGB (PDF).

Ondersteuning

Het zorgkantoor bekijkt of u aan de hierboven genoemde verplichtingen kunt voldoen en kan besluiten dat u alleen een PGB-Wlz krijgt als er iemand is die u ondersteunt. Bent u geïndiceerd voor een ZZP VV 4 – 7 een VG 4 – 8 of een GGZ-W 1 - 4? Dan is het wettelijk verplicht dat er iemand is die u ondersteunt bij zowel de administratieve verplichtingen als bij de regie over het zorgproces. Dit heet Gewaarborgde Hulp. De Gewaarborgde Hulp kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar het kan ook iemand anders of een organisatie zijn. Het zorgkantoor registreert wie u ondersteunt. Zodra iemand anders u gaat ondersteunen dan moet u dat melden aan het zorgkantoor door middel van de Verklaring Gewaarborgde Hulp (PDF). Voor meer informatie over de Gewaarborgde Hulp klik hier (PDF). Wilt u meer weten over de kennis en vaardigheden die zijn vereist? Klik dan hier.

In sommige gevallen vraagt het zorgkantoor u om een Gewaarborgde Hulp aan te stellen als het om een ander zorgprofiel gaat dan de ZZP VV4-7 of VG 4-8.

Einde ondersteuning betekent einde PGB

Is aan de toekenning van het PGB de voorwaarde verbonden dat u ondersteund wordt? Dan eindigt het PGB ook als die ondersteuning naar het oordeel van het zorgkantoor niet langer goed georganiseerd is.

Beëindiging van het PGB

Het zorgkantoor kent het budget aan u toe tot de einddatum van het indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 31 december 2021. In de volgende gevallen kan uw budget tussentijds eindigen:

 • u wordt permanent opgenomen in een Wlz-instelling;
 • u bent langer dan twee maanden opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis;
 • u houdt zich niet aan de verplichtingen die horen bij het PGB;
 • u dient zelf een verzoek om beëindiging van het PGB in;
 • u verzoekt om de zorg waarvoor u een PGB ontvangt, in natura te krijgen;
 • u bent failliet verklaard of er is sprake van schuldsanering op grond van de WSNP;
 • u heeft geen vast woonadres meer;
 • u bent gedetineerd;
 • u komt te overlijden.