PGB toekenning

Zorgkantoor Midden IJssel
Vaststelling van uw budget voor Wlz-zorg
Zorgkantoor Midden IJssel

Wanneer wij uw aanvraag voor een persoonsgebonden budget (PGB) goedkeuren, dan stellen wij uw PGB officieel vast. Dat heet ook wel 'toekennen'. De hoogte van het vastgestelde budget staat in een toekenningsbeschikking en deze stuurt het zorgkantoor naar u toe.

Het zorgkantoor maakt uw budget over naar het SVB Servicecentrum PGB. De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener.

Hoogte van het PGB

In uw indicatiebesluit staat welk zorgprofiel u heeft. In de Tarieventabel (PDF) ziet u welk budget daaraan verbonden is. Bewoners van wooninitiatieven (dat zijn geclusterde woonvormen waar meerdere budgethouders wonen) ontvangen een extra toeslag per jaar.

De tarieven gelden ‘op jaarbasis’. Als het PGB wordt toegekend voor een periode korter dan een jaar, dan wordt het bedrag naar rato berekend.

Eigen bijdrage

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor het PGB. U ontvangt elke maand een factuur voor uw eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer aan eigen bijdrage moet betalen? Op de website van het CAK staat een eenvoudig rekenprogramma. Hiermee kunt u zelf de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

U vindt er ook meer informatie over de eigen bijdrage. Heeft u toch nog vragen over uw eigen bijdrage voor het PGB-Wlz? Dan kunt u ook bellen met het CAK, via het gratis telefoonnummer 0800 - 0087.

De eigen bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van het PGB-Wlz.

Eigen bijdrage PGB-wlz in combinatie met het modulair pakket thuis

Als u naast het PGB-Wlz ook gebruik maakt van het modulair pakket thuis (mpt) dan wordt de eigen bijdrage voor het PGB-Wlz niet lager. Voor het 'mpt' betaalt u dan geen eigen bijdrage.

Startdatum eigen bijdrage

U moet de eigen bijdrage betalen vanaf de startdatum van uw PGB. Het is belangrijk dat u daarover goede afspraken maakt met het zorgkantoor, omdat u anders het risico loopt dat u al een eigen bijdrage moet betalen over een periode waarin u nog geen zorg inkoopt.

Beëindiging van het PGB

Het zorgkantoor kent het budget aan u toe tot de einddatum van het indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 31 december 2021. In de volgende gevallen kan uw budget tussentijds eindigen:

  • u wordt permanent opgenomen in een Wlz-instelling;
  • u bent langer dan twee maanden opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis;
  • u houdt zich niet aan de verplichtingen die horen bij het PGB;
  • u dient zelf een verzoek om beëindiging van het PGB in;
  • u verzoekt om de zorg waarvoor u een PGB ontvangt, in natura te krijgen;
  • u bent failliet verklaard of er is sprake van schuldsanering op grond van de WSNP;
  • u heeft geen vast woonadres meer;
  • u komt te overlijden.

Einde ondersteuning

Is aan de toekenning van het PGB de voorwaarde verbonden dat u ondersteund wordt? Dan eindigt het PGB ook als die ondersteuning naar het oordeel van het zorgkantoor niet langer goed georganiseerd is.

Beëindigingskosten in verband met wettelijke opzegtermijnen

Als het PGB eindigt dan mag u uw budget nog besteden aan het salaris (en vakantiegeld en –dagen) dat u nog aan zorgverleners moet betalen in verband met wettelijke opzegtermijnen.

Beëindigingskosten in verband met opname

Wanneer u wordt opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis, dan eindigt uw budget maximaal twee maanden na de opnamedatum. U mag uw budget dus tot maximaal twee maanden na de opnamedatum nog besteden aan de zogenaamde beëindigingskosten. Dit zijn vooral salariskosten (en vakantiegeld en –dagen) die u nog aan zorgverleners moet betalen in verband met wettelijke opzegtermijnen. U bent verplicht om de opnamedatum schriftelijk aan het zorgkantoor te melden.

PGB in het buitenland

Klik hier voor meer informatie over PGB en verblijf in het buitenland.