PGB-Wlz niet altijd mogelijk

Zorgkantoor Midden IJssel
Situaties waarin een PGB-Wlz niet mogelijk is
Zorgkantoor Midden IJssel

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft, kunt u in de meeste gevallen met een persoonsgebonden budget (PGB) zelf uw zorg inkopen. U krijgt niet altijd een PGB-Wlz toegewezen.

Als u geen recht heeft op een PGB-WLz, kunt u wel in aanmerking komen voor zorg in natura. Voor meer informatie over zorg in natura kunt u contact opnemen met het team Zorgtoewijzing via telefoonnummer 0570 - 68 74 41 . of via wachtlijst@eno.nl. Dit team kan bemiddelen bij het vinden van een zorg-in-natura-aanbieder.

In de volgende situaties kunt u géén PGB krijgen of wordt uw PGB beëindigd:

1: Indicatie voor bepaalde zorgprofielen

Welke Wlz-zorg u nodig heeft, wordt vastgelegd in een zorgprofiel. U kunt geen PGB-Wlz krijgen, wanneer u bent geïndiceerd voor één van de volgende zorgprofielen:

  • herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9B VV);
  • wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep ( ZZP 3 LVG);
  • wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP 4 LVG);
  • besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP 5 LVG);
  • behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZZP SGLVG);
  • voortgezet verblijf GGZ met behandeling (ZZP GGZ-B);
  • GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (5 GGZ-W)

2: Verblijf in een instelling

Verblijft u op de dag waarop het PGB-Wlz zou moeten ingaan, in een instelling als bedoeld in de wet of de Zorgverzekeringswet, dan komt u niet in aanmerking voor een PGB-Wlz. U krijgt van de instelling alle zorg die u nodig heeft. Bewoners van sommige instellingen kunnen, als zij daarvoor geïndiceerd zijn, een PGB-Wlz krijgen voor begeleiding groep (dagbesteding). Maar dat kan alleen als de betreffende instelling niet door het zorgkantoor is gecontracteerd voor dagbesteding.

Als u een Wlz-indicatie heeft kunt u ook besluiten om thuis te blijven wonen. U heeft dan de mogelijkheid om zorg in te kopen:

Met een zorgprofiel 9B VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG, SGLVG, GGZ-B of 5 GGZ-W kunt u geen PGB-Wlz krijgen.

3: Niet meewerken aan het Bewuste-keuze-gesprek

Het zorgkantoor gaat het budgetplan met u bespreken tijdens een bewust-keuze-gesprek op het zorgkantoor. Wanneer u niet meewerkt aan het bewust-keuze-gesprek, dan wordt het verlenen van een PGB-Wlz door het zorgkantoor geweigerd. Dat geldt ook wanneer u zonder geldige reden niet verschijnt op het afgesproken tijdstip voor het gesprek.

4: Aanvraagformulier niet volledig en juist ingevuld

Wanneer u het aanvraagformulier voor het PGB-Wlz niet volledig en juist in heeft gevuld, wijst het zorgkantoor uw aanvraag voor een PGB-Wlz af.

5: Voornemen om alleen zorg in te kopen bij zorg in natura aanbieder

Wilt u alleen zorg inkopen bij zorginstellingen die ook al een contract met het zorgkantoor hebben? Dan heeft u geen recht op PGB-Wlz.

6: Behandeling

Voor de functie behandeling kunt u geen PGB-Wlz krijgen.

7: Zwarte lijst van het verbond van Verzekeraars

Wanneer u voorkomt op de zwarte lijst van het verbond van Verzekeraars, kunt u geen PGB-Wlz krijgen.

8: Schulden, faillisement, surceance

Wanneer binnen uw gezin, of bij uw voogden, sprake is van surceance van betaling, faillissement, (verzoek tot) schuldsanering (WSNP) of schulden bij een ander zorgkantoor, kunt u geen PGB-Wlz krijgen. Ook wanneer er nog een openstaande schuld is bij ons zorgkantoor (zorgkantoor Midden IJssel), wordt het verlenen van een PGB-Wlz geweigerd door het zorgkantoor.

9: Op advies van maatschappelijk werk of de Raad voor de kinderbescherming

Het zorgkantoor weigert het verlenen van een PGB-Wlz in de volgende situatie:
Het zorgkantoor is van oordeel dat het PGB niet wordt gebruikt voor de inkoop van zorg ten behoeve van de minderjarige PGB-aanvrager, zodat dit mishandeling, verwaarlozing of ernstige schade voor de ontwikkeling of de opvoeding van de minderjarige aanvrager tot gevolg zou hebben. Het zorgkantoor wordt bij het oordeel geadviseerd door de Raad voor de kinderbescherming of door een instelling voor maatschappelijk werk.

10: U geeft geen toestemming om uw persoonsgegevens aan het CAK door te geven

Geeft u of uw vertegenwoordiger geen toestemming aan het zorgkantoor om uw persoonsgegevens aan het CAK door te geven ten behoeve van de vaststelling van de eigen bijdrage en aan de SVB ten behoeve van de uitbetaling via het Trekkingsrecht? Dan weigert het zorgkantoor het verlenen van een PGB-Wlz.

11: U heeft zich in het verleden niet gehouden aan de verplichtingen

Als u zich bij een eerdere verstrekking van een PGB niet heeft gehouden aan de verplichtingen die bij het PGB horen, dan wordt het PGB-Wlz geweigerd.

12: U heeft geen woonadres

Wanneer u volgens de basisregistratie niet beschikt over een woonadres, dan wordt het verlenen van een PGB-Wlz geweigerd door het zorgkantoor. Dat geldt bijvoorbeeld bij een briefadres.

13: Uw vrijheid is ontnomen

Wanneer rechtens uw vrijheid is ontnomen, dan weigert het zorgkantoor u een PGB-Wlz te verlenen.

14: Uw vertegenwoordiger voldoet niet als gewaarborgde hulp

Het zorgkantoor weigert het verlenen van een PGB-Wlz in de volgende situaties:

  • Uw vertegenwoordiger kan de aan het PGB-Wlz verbonden taken en verplichtingen niet op verantwoorde wijze uitvoeren, en / of;
  • Uw vertegenwoordiger kan de verkozen zorgaanbieders en mantelzorgers niet op zodanige wijze aansturen en hun werkzaamheden op elkaar afstemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.

15: Ministeriële regeling

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de verlening of de weigering van een PGB-Wlz.

Verplichtingen

Leest u ook de verplichtingen die bij het PGB-Wlz horen.