PGB in buitenland

Zorgkantoor Midden IJssel
Zorgkantoor Midden IJssel
Wonen in het buitenland
U heeft geen recht op een persoonsgebonden budget (PGB) als u in het buitenland woont.

Verblijf langer dan zes weken in buitenland melden
Woont u in Nederland, maar gaat u voor een periode langer dan zes weken naar het buitenland? Dan bent u verplicht om dat aan uw zorgkantoor te melden. U kunt hier voor het meldingsformulier (Word) gebruiken. Het volledige ingevulde en ondertekende formulier kunt u ons e-mailen (pgb@eno.nl) of zonder postzegel sturen naar:

Zorgkantoor Midden IJssel
Afdeling PGB
Postbus 40
7400 AA Deventer

Zorg inkopen in het buitenland

Verblijft u langer dan zes weken in het buitenland én huurt u daar zorgverleners in die niet onder de Nederlandse sociale en belastingwetgeving vallen? Wij zullen dan uw PGB-Wlz voor de hele periode dat u in het buitenland verblijft verlagen op grond van het voor dat land geldende 'aanvaardbaarheidspercentage'. Zie hiervoor Bijlage D. bij artikel 5.24 van de Regeling langdurige zorg

Tijdelijk verblijf in het buitenland
Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland mag u uw pgb wel gebruiken. Voor het inkopen van zorg in landen buiten de Europese Unie geldt een maximale periode van 13 weken per kalenderjaar. Verblijft u langer dan 13 weken per kalenderjaar in een land buiten de Europese Unie? Dan wordt uw pgb tijdelijk stopgezet.

Logeeropvang binnen de EU
U kunt logeeropvang inkopen bij familie in het buitenland. Daarbij is het van belang dat de buitenlandse familie zorgt voor een beschermende woonomgeving. Dat betekent dat sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving. Verder moet er sprake zijn van samenhangende zorg. Dat betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is, om veilig te logeren. Dat betekent echter ook dat u tijdens het logeren geen extra zorg kunt betalen.

Logeeropvang buiten de EU
Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk.

Intensieve controle van zorg in het buitenland

Bij een intensieve controle dient u kopieën van de declaraties aan ons te overhandigen. Tevens dient u zelf te zorgen voor vertalingen in het Nederlands of Engels van de door u ingeleverde kopieën. Ook bij verblijf in het buitenland blijft de verplichting van toepassing om zorgovereenkomsten af te sluiten.