PGB aanvragen

Zorgkantoor Midden IJssel
Aanvraagprocedure voor een PGB
Zorgkantoor Midden IJssel

Voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) bij zorgkantoor Midden IJssel moet u rekening houden met de volgende punten:

 1. Omzetting van zorg in natura naar PGB;
 2. Budgetplan (eventueel een aanvullend persoonlijk plan);
 3. Aanvraagformulier;
 4. Bewuste-keuze-gesprek;
 5. Ondersteuning en gewaarborgde hulp;
 6. PGB en schulden;
 7. Subsidieplafond.

De procedure vanaf omzetting tot toekenning PGB neemt maximaal 2 maanden in beslag. Als deze termijn van 2 maanden buiten de schuld van het zorgkantoor wordt overschreden, dan moet u de aanvraagprocedure voor het PGB opnieuw opstarten.

1. Omzetting van zorg in natura (deels) naar PGB-Wlz

Zorg in natura geheel omzetten naar PGB

Maakt u nu nog gebruik van zorg in natura en wilt u de zorgverlening geheel omzetten in een PGB? Dan moet u een 'Omzettingsformulier zorg in natura-PGB' bij het zorgkantoor opvragen. Neemt u daarvoor contact op met de afdeling PGB van ons zorgkantoor, via telefoonnummer (0570) 68 74 51. U kunt het Omzettingsformulier ook vinden op onze website bij Documenten en Brochures. Het PGB kan pas op zijn vroegst ingaan per ontvangstdatum van het omzettingsformulier.

Doelmatigheid bij combinatie zorg in natura en PGB

Maakt u nu nog gebruik van zorg in natura en wilt u de zorgverlening deels omzetten in een PGB? Dan krijgt u te maken met het modulair pakket thuis (mpt). Een mpt, eventueel in combinatie met een PGB, mag conform de Wet langdurige zorg (Wlz) niet duurder zijn dan het de PGB wat het zorgkantoor mag toekennen voor uw zorgprofiel. Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgtoewijzing van ons zorgkantoor, via telefoonnummer (0570) 68 74 41.

Ook moet u bij de gedeeltelijke omzetting van zorg in natura naar PGB vooraf een 'Omzettingsformulier zorg in natura-PGB' bij het zorgkantoor opvragen. Neemt u daarvoor contact op met de afdeling PGB van ons zorgkantoor, via telefoonnummer (0570) 68 74 51. Het PGB kan pas op zijn vroegst ingaan per ontvangstdatum van het omzettingsformulier.

2. Budgetplan

Budgetplan

Bij het PGB aanvraagformulier stuurt u een budgetplan (PDF) mee. In het budgetplan geeft u aan hoe u uw budget wilt besteden.

Persoonlijk plan

Wilt u meer informatie geven dan u in het budgetplan kunt opnemen? U kunt dan, naast het budgetplan, een aanvullend persoonlijk plan meesturen.

Uitsluitend zorg inkopen bij gecontracteerde zorgaanbieder?

Wilt u uitsluitend zorg inkopen bij een door een zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder? Dan is een PGB niet nodig. Het zorgkantoor zal uw aanvraag voor een PGB dan afwijzen.

U kunt eventueel aan het zorgkantoor vragen welke mogelijkheden er zijn in uw regio. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Zorgtoewijzing van ons zorgkantoor, via telefoonnummer (0570) 68 74 41.

Uw budgetplan opsturen

U stuurt het budgetplan op naar het zorgkantoor. Het formulier moet volledig zijn ingevuld. Ook mag u een persoonlijk plan als aanvulling meesturen. U mag het formulier sturen naar:

Zorgkantoor Midden IJssel
Postbus 40
7400 AA Deventer

of per (beveiligde) mail aan pgb@eno.nl.

3. Aanvraagformulier

Zodra wij de indicatie hebben ontvangen van het CIZ, zullen wij de aanvraagprocedure starten. Wij sturen u het Aanvraagformulier toe. Hierbij zit ook het Budgetplan en, afhankelijk van uw indicatie, ook een Verklaring Gewaarborgde Hulp.

Uw aanvraagformulier opsturen

U stuurt het Aanvraagformulier, het Budgetplan en de Verklaring Gewaarborgde Hulp op naar het Zorgkantoor.
Alle formulieren moeten volledig ingevuld en ondertekend zijn. U kunt deze sturen naar:

Zorgkantoor Midden IJssel
Postbus 40
7400 AA Deventer

of per (beveiligde) mail aan pgb@eno.nl.

Met de ondertekening van het aanvraagformulier voor een PGB verklaart u ook op de hoogte te zijn van de verplichtingen die samenhangen met het PGB. De budgethouder (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) blijft zelf altijd verantwoordelijk voor het PGB, ook als iemand anders het PGB gaat beheren.

4. Bewuste-keuze-gesprek

Nadat het Zorgkantoor alle documenten ingevuld en ondertekend heeft ontvangen, worden deze beoordeeld. Bij goedkeuring wordt u uitgenodigd voor een Bewuste-keuze-gesprek. Indien er sprake is van een Gewaarborgde Hulp, dient deze persoon ook bij het Bewuste-keuze-gesprek aanwezig te zijn. Wanneer u hier niet aan meewerkt zal het Zorgkantoor uw aanvraag voor een PGB afwijzen. Tijdens het Bewuste-keuze-gesprek bespreekt het Zorgkantoor met u of het PGB inderdaad een goede oplossing voor u is.

5. Ondersteuning en gewaarborgde hulp

Ondersteuning

Het PGB-Wlz brengt verplichtingen met zich mee en het zorgkantoor bekijkt of u daar aan kunt voldoen. Het is mogelijk dat het zorgkantoor besluit dat u alleen een PGB-Wlz krijgt als er iemand is die u ondersteunt. Als u bent geïndiceerd voor een Zorgprofiel (ZP) VV 4 – 7 of VG 4 – 8, dan is het zelfs verplicht dat iemand u ondersteunt. Deze ondersteuner kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar het kan ook iemand anders zijn of een organisatie.Het zorgkantoor registreert wie u ondersteunt. U kunt uw gewaarborgde hulp doorgeven aan het zorgkantoor via het Invulformulier gewaarborgde hulp (PDF). Als iemand anders u gaat ondersteunen dan moet u dat melden aan het zorgkantoor.

Wat is gewaarborgde hulp?

Gewaarborgde hulp is hulp van iemand die de budgethouder inschakelt en van wie voldoende aannemelijk is gemaakt dat hij, net als u, de PGB-verplichtingen kan naleven. Bij voorkeur biedt uw (eventuele) bewindvoerder, mentor of curator de gewaarborgde hulp. Voor meer informatie over de Gewaarborgde Hulp klik hier.

Degene die de gewaarborgde hulp biedt, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen

Iemand mag geen gewaarborgde hulp verlenen als:

 1. hij bij eerdere verstrekking van persoonsgebonden budgetten waarbij hij als hulppersoon of vertegenwoordiger optrad, niet heeft ingestaan voor nakoming van de daaraan verbonden verplichtingen;
 2. hij niet beschikt over een geldig woonadres;
 3. hem zijn vrijheid is ontnomen;
 4. op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, of daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend;
 5. hij surséance van betaling heeft aangevraagd of failliet is verklaard;
 6. hij anderszins onvoldoende waarborg zal bieden voor het nakomen van de voor de budgethouder aan het PGB verbonden verplichtingen.

Beschikbaarheid bij controles

Het kan zijn dat wij u in de toekomst voor een controle uitnodigen. In dat geval moet de gewaarborgde hulp beschikbaar en/of aanwezig te zijn en toetsen wij onder andere de inzet van deze hulp.

6. PGB en schulden

Het zorgkantoor wijst uw aanvraag voor een PGB af in de volgende situaties:

 • U bent failliet bent verklaard;
 • Er is sprake van schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
 • U woont niet op een vast woonadres.

Het zorgkantoor controleert dit bij de behandeling van uw aanvraag. Zolang u een geldig indicatiebesluit heeft, kunt u uiteraard wel in aanmerking komen voor zorg in natura.

U bent verplicht om wijzigingen in uw gegevens, die van invloed zijn op uw budget, aan ons door te geven. Neemt u contact met ons op via ons e-mailadres pgb@eno.nl.

7. Subsidieplafond

Het PGB heeft een zogenaamd 'subsidieplafond'. Dat betekent dat elk zorgkantoor een vast bedrag beschikbaar heeft om uit te geven. Als dat bedrag volledig is uitgegeven, zal het zorgkantoor uw aanvraag voor een PGB afwijzen. U komt dan op een wachtlijst te staan. Wij kijken dan of u zorg in natura kunt krijgen.