Recht op Wlz-zorg

Zorgkantoor Midden IJssel
Of u zorg kunt krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hangt af van uw persoonlijke situatie. Kunt u niet meer goed voor uzelf zorgen? U kunt dan zorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz).
Zorgkantoor Midden IJssel

Dit zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de Wlz:

 • U heeft langdurige zorg nodig, waarbij er 24 uur zorg in uw nabijheid aanwezig moet zijn, of;
 • U heeft langdurige zorg nodig, waarbij permanent toezicht noodzakelijk is.

Wanneer u een indicatie aanvraagt voor Wlz-zorg, dan kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) naar uw gezondheid en uw thuissituatie. Wat kunt u zelf nog doen? En wat kunnen eventuele huisgenoten doen? Wanneer uw huisgenoten u kunnen helpen, dan is professionele Wlz-zorg misschien niet nodig.

Bij het bepalen of u recht heeft op Wlz-zorg, houdt het CIZ rekening met:

 1. Gebruikelijke zorg
 2. Zorg vanuit de Zvw, Wmo en Jeugdwet

1. Gebruikelijke zorg - zorgen voor elkaar

De Wlz gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Wanneer u voor een korte periode zorg nodig heeft, dan gaat het CIZ er in eerste instantie van uit dat een partner u helpt bij de dagelijkse verzorging, zoals eten, drinken, wassen en aan- en/of uitkleden.

Ouders doen dat bijvoorbeeld bij het zorgen voor hun kinderen; zij voeden ze op en verzorgen ze. Ook als hun kind een gezondheidsprobleem heeft. Ouders hebben hierin een ouderlijke zorgplicht. Wij noemen dit gebruikelijke zorg.

Bij gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor Wlz-zorg.

2. Zorg vanuit de Zvw, Wmo en Jeugdwet

Het is mogelijk dat de door u gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek daarom uw zorgbehoefte eerst met uw huisarts of met de wijkverpleegkundige. Er zijn diverse wetten en voorzieningen die voorrang hebben op de Wlz en die er toch voor zorgen dat u de hulp krijgt die u nodig heeft.

Wilt u weten op welke voorliggende voorziening(en) u een beroep kunt doen? Neem dan contact op met het CIZ bij u in de buurt.

Wat valt niet onder de Wlz?

Hieronder staan een aantal voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of uw zorgverzekeraar terecht kunt:

 • Huishoudelijke hulp:
  bijvoorbeeld hulp bij het doen van de was, schoonmaken en opruimen;
 • Voorzieningen voor vervoer of hulpmiddelen:
  bijvoorbeeld een taxipas, collectief vervoer, gehandicaptenparkeerkaart of een rolstoel;
 • Woningaanpassingen:
  bijvoorbeeld een verhoogd toilet of traplift;
 • Sociaal leven:
  bijvoorbeeld ondersteuning bij vrijetijdsbesteding en sociale contacten;
 • Jeugdhulp:
  hulp bij opvoeding;
 • Dagbesteding;
 • Sommige vormen van verzorging en verpleging thuis.

Via de website www.regelhulp.nl van de Rijksoverheid, krijgt u via 'Mijn situatie' antwoord op uw vraag welke zorg wel binnen de Wlz valt en welke zorg niet.