Crisisregeling

Zorgkantoor Midden IJssel
Voor de sectoren Verzorging en verpleging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg zijn afspraken gemaakt over crisisregie in onze regio.

Let er daarbij op dat er met ingang van 2021 nieuwe afspraken gelden voor de crisisregie voor de Gehandicaptenzorg in onze regio.

Crisiszorg in de regio Midden IJssel (alle sectoren)

In het document Regeling crisiszorg (PDF) beschrijven we per sector hoe de crisiszorg in onze regio is georganiseerd. Specifiek voor de afspraken rondom crisis IBS-PG, verwijzen we u naar het document Samenwerkingsafspraken inzake IBS-PG-Crisis (PDF). Mocht u vragen hebben of er niet uitkomen neem dan contact op met Bureau Zorgtoewijzing.

Crisisregisseurs regio Midden IJssel (GZ)

De zorgkantoren hebben in elke regio een onafhankelijke crisisregisseur aangesteld en er zijn in elke regio afspraken gemaakt over een crisisondersteuningsteam (COT). De crisisregisseur beoordeelt of er sprake is van een crisis en wijst in het geval van een crisis de cliënt toe aan een COT of aan een zorgaanbieder met een beschikbaar crisisbed.

Meer informatie over de wijze waarop de crisiszorg is geregeld is hier te raadplegen.

Voor de regio Midden IJssel kunt u gebruik maken van de expertise van 2 ervaren crisisregisseurs Gehandicaptenzorg. Astrid Brouwer en Corrie van den Broek zijn onlangs gestart met hun werkzaamheden voor onze regio Midden IJssel. Deze crisisregisseurs hebben overzicht over de beschikbare crisisbedden in de regio en kunnen zonodig gebruik maken van crisisplaatsen buiten de regio. Daarnaast vervullen zij een actieve rol bij de vervolgzorg danwel terugplaatsing na de crisissituatie. Hierbij opereren zij onafhankelijk van zowel zorgaanbieder als zorgkantoor.

U kunt de crisisregisseurs Gz tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 088 - 222 44 30 of per mail via crisisregisseur@menzis.nl.

De nieuwe afspraken voor de crisisregie voor de Gehandicaptenzorg zijn volgens een landelijk uniform model ingevuld. De crisisregiefunctie voor de regio Midden IJssel vindt plaats in nauwe afstemming met de zorgkantoren van Menzis en Zilveren Kruis.

Meer informatie over crisisregisseurs vindt u in deze folder.

Crisisondersteuningsteam (GZ)

Een Crisisondersteuningsteam (COT) ondersteunt zorgteams op locatie om een crisisopname te voorkomen of te verkorten. Een crisisregisseur kan er voor kiezen het COT in te zetten als er bijvoorbeeld op de plaats waar de cliënt woont een onhoudbare situatie dreigt te ontstaan. Daarnaast kan het COT worden ingezet als er, na een crisisopname, extra begeleiding nodig is bij de terugplaatsing of om te voorkomen dat de situatie zich herhaalt. De inzet van het COT kan alleen plaatsvinden na toestemming van de crisisregisseur. Meer informatie over het COT vindt u in deze folder (PDF).

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.